ข้าพเจ้านายสมพร  สมนึก  ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายได้ของตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตำแหน่งภาคประชาชน  ประจำตำบลพระครู  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งในเดือนเมษายน  2564  โรคโควิด  19  ได้ระบาดอีกระลอก  ซึ่งหมูบ้านที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายมีผู้ติดโควิค  19  จึงไม่สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้

ข้าพเจ้าจึงได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ลงสำรวจพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย  ว่ามีจุดอ่อน  จุดแข็ง  ของแต่และหมู่บ้าน  ตรงไหน  เพื่อจะได้พัฒนาให้ตรงจุด  และความต้องการของชาวบ้านอยากให้เราพัฒนาอะไรบ้าง  และข้าพเจ้าก็ได้อบรมทักษะรายวิชาต่างๆ ดังนี้  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน   การรู้เท่าทันสื่อ  การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ  การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์  และจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน

อื่นๆ

เมนู