รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2564

                 สวัสดีคะ ดิฉันนางสาววีรนุช  พาปาน ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ในตำแหน่ง กพร.  ในกลุ่มของ HS09 – ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์คะ

                  ในการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดิฉันได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
                  วันที่  15  มิถุนายน  2564   ดิฉันและผู้ปฎิบัติงานตำแหน่ง กพร. ที่ปฏิบัติงาน  ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำการปรับปรุง แก้ไข ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านเว็บไซต์  https://empui.doe.go.th/auth/index  และนำไปติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ของสำนักงานประกันสังคม  แทนตัวที่ชำรุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในการขึ้นทะเบียนว่างงาน
                   วันที่  16  มิถุนายน  2564  ได้ออกหน่วยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40  ณ ศาลาประชาคมบ้านบุขี้เหล็ก ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ  ต่อด้วย ศาลาประชาคมบ้านหนองม่วง ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  และนำข้อมูลผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40  มาบันทึกลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
                  วันที่  21  มิถุนายน  2564  ได้ออกหน่วยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  และนำข้อมูลผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40  มาบันทึกลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
                  วันที่  25  มิถุนายน  2565  ออกหน่วยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40  ต.สามแวง  อ.ห้วยราช  จ.บุรีรัมย์และนำข้อมูลผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40  มาบันทึกลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
                  วันที่  26  มิถุนายน  2564   ออกหน่วยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40  ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์และนำข้อมูลผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40  มาบันทึกลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
                  วันที่  1 –  7  กรกฎาคม  2564   รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ  ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน  278  ราย  และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ในการสมัครงาน
                   วันที่  13 – 16  กรกฎาคม  2564  จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ  ในการสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ  ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
                    และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเช่นการจัดทำ infographic ต่าง ๆ  การจัดพิมพ์หนังสือราชการลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น
                  จากการทำงานที่ผ่านมาจะเข้าสู่เดือนที่ 6  ในการปฏิบัติงาน  ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น  มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น  ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี  ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู