กระผมนายสุทัชชัย ศรีสะวัน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานในการเก็บแบบสอบถามข้อมูลในวันที่ 5-8 มีนาคมพ.ศ 2554 เพื่อเก็บข้อมูลภายในครัวเรือนโดยข้อมูลนั้นจะนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตั้งปลุกผมในประเภทนักศึกษาได้รับผิดชอบ 3 หมู่บ้านในตำบลพระครูได้แก่บ้านพระครูใหญ่หมู่ 1 บ้านสระเกษหมู่ 3 บ้านโพธิ์ทองหมู่ 12 ซึ่งได้เข้าไปเห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านชาวบ้านให้ความร่วมมือพวกเราเป็นอย่างมาก

ในการให้ข้อมูลความเป็นอยู่ของชุมชนส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่การทำนาทำสวนและการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองชาวบ้านส่วนมากมีนี่เกือบทุกหลังคาเรือนจากการกู้ยืมเงินเป็นบางส่วนมาลงทุนกับเกษตรกรรมและค่าเล่าเรียนของลูกหลานและปัญหาในหมู่บ้านที่พบส่วนมากคือขาดแคลนน้ำ

  • และชาวบ้านยังเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าไปช่วยสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนเพราะช่วงนี้ชาวบ้านตกงานเยอะเพราะพิษของโควิดจึงทำให้ขาดรายได้ตรงนี้ไป

 

อื่นๆ

เมนู