โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ)

        ข้าพเจ้า  นางสาวอรนรี สมร่าง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์                                           

           

              ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับสมาชิกในกลุ่ม ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

           – ได้รับมอบหมายให้ลงสำรวจทำแบบสอบถามพื้นที่ 3 หมู่บ้าน    ณ หมู่2 บ้านโบย  หมู่9 บ้านหนองแต้ และหมู่10 บ้านแก่นเจริญ  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ผลเพื่อทราบถึงข้อมูลหรือปัญหาต่างๆ ในชุมชนหรือในหมู่บ้านโดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

          – ได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม โดยการเข้าไปพบและพูดคุยกับผู้นำของของแต่ละหมู่บ้าน และชาวบ้านเพื่อสอบถามปัญหาชุมชนต่างๆ สภาพแวดล้อมชุมชน  ได้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ คือ แบบฟอร์ม (01) สำรวจข้อมูลครัวเรือนในชุมชน และ แบบฟอร์ม (02) ผลกระทบจากโควิด-19 

          – จากการสำรวจเก็บข้อมูล  ณ  3 หมู่บ้านในตำบลพระครู หมู่ 2 บ้านโบย หมู่9 บ้านหนองแต้ และหมู่10 บ้านแก่นเจริญ ได้ให้ความร่วมมือในการสอบแบบสอบถามและได้ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆภายในชุมชน พบว่า ชาวบ้านยังมีปัญหายากจนเนื่องจากมีแต่อาชีพเกษตรกรรม และมีความต้องการที่อยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองอยากทำอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

อื่นๆ

เมนู