ประจำเดือน : มีนาคม

ข้าพเจ้า นางสาว สมร ดีรบรัมย์  ประเภทประชาชน  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

สวัสดีคะ ดิฉันและกลุ่มประเภทประชาชน ตำบลพระครู ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานสำรวจเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 11-12 เดือน มีนาคม 2564 ณ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคม    รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับมอบหมายให้ลงสำรวจ ตามแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด -19โดยได้เก็บข้อมูลทั้งหมด3หมู่บ้านได้แก่บ้านม่วงเหนือหมู่5 บ้านม่วงใต้หมู่8และบ้านชุมทองพัฒนา หมู่13ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และได้พบปัญหาที่เหมือนเดิมที่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะมีปัญหาที่หนักขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าประเทศไทยได้เข้าสู่หน้าแล้งแล้ว และปัญหาที่ยังคงเจอเคือปัญหาขาดแคลนน้ำ และถนนหนทางชำรุด และไฟส่องสว่างไม่ทั่วถึง

สรุปข้อมูลจากลงพื้นที่

จากการลงพื้นที่พบว่าการประกอบอาชีพการทำเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ชาวบ้านยังคงต้องใช้น้ำในการทำการเกษตร ในช่วงหน้าแล้ง แหล่งเก็บน้ำไม่เพียงพอ และปัญหาถนน ชำรุด เสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ แสงสว่างไม่เพียงพอ รายได้ส่วนใหญ่ของคนในชุมชนได้จากการทำการเกษตร รายได้ต่อปีน้อยมาก  หากเทียบกับคนที่มีอาชีพ อิสระรับจ้าง เกษตรกรยังมีรายได้ที่น้อย ชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขโดยด่วน

อื่นๆ

เมนู