ประจำเดือน : มีนาคม

ข้าพเจ้า นายวัชรินทร์ บวบกระโทก ประเภทประชาชน  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า  และกลุ่มประชาชน ตำบลพระครู   ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่11-12 เดือนมีนาคม 2564 ณ  ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับมอบหมายให้ลงสำรวจ ตามแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด -19โดยได้เก็บข้อมูลทั้งหมด3หมู่บ้านได้แก่บ้านม่วงเหนือหมู่5 บ้านม่วงใต้หมู่8และบ้านชุมทองพัฒนา หมู่13ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และได้พบปัญหาที่เหมือนเดิมที่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะมีปัญหาที่หนักขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าประเทศไทยได้เข้าสู่หน้าแล้งแล้ว และปัญหาที่เจอคือปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นทวีคูณ

 

สรุปข้อมูลจากลงพื้นที่

จากการลงพื้นที่พบว่าการประกอบอาชีพการทำเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ชาวบ้านยังคงต้องใช้น้ำในการทำการเกษตร ในช่วงหน้าแล้ง แหล่งเก็บน้ำไม่เพียงพอ และปัญหาถนน ชำรุด เสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ แสงสว่างไม่เพียงพอ รายได้ส่วนใหญ่ของคนในชุมชนได้จากการทำการเกษตร รายได้ต่อปีน้อยมาก  หากเทียบกับคนที่มีอาชีพ อิสระรับจ้าง เกษตรกรยังมีรายได้ที่น้อยกว่า และรอการพัฒนาจากภาครัฐอย่างเร่งด่วน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู