ข้าพเจ้า นางสาววารุณี ปะรินรัมย์ ประเภทประชาชน  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและกลุ่มปฏิบัติงาน โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองม่วง(ม่วงเหนือ) หมู่5บ้านม่วงใต้หมู่ 8 และบ้านชุมทองพัฒนา หมู่ 13

คณะผู้ปฏิบัติงานกลุ่มของข้าพเจ้าได้นัดหมายในการลงเก็บข้อมูลวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อได้ลงเก็บข้อมูลสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับปัญหาของชุมชนและความต้องการของชุมชนรวมถึงอาชีพและลักษณะการทำในชุมชนในแต่ละครัวเรือนต่าง พบว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก และเลี้ยงสัตว์ รายได้ส่วนใหญ่ของคนในชุมชนได้จากการทำนา ทำไร่ และรับจ้างทั่วไป

 

ข้าพเจ้าได้ทำข้อมูลตามแบบสอบถาม ตามเอกสารแบบฟอร์ม 01 (แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน) แบบฟอร์ม 02 (แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19) และได้สำรวจข้อมูลเพื่อที่จะนำไปพัฒนาในด้านต่างๆของชุมชนดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการที่จะพัฒนาชุมชนต่อไป

 

สรุปข้อมูลจากลงพื้นที่

จากการลงพื้นที่พบว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการทำเกษตรกรรมเป็นหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดแคลนนน้ำในการทำการเกษตร ในช่วงหน้าแล้ง แหล่งเก็บน้ำไม่เพียงพอ บางรายบอกว่าถ้าไม่มีน้ำก็ทำอะไรไม่ได้ บางพื้นที่ถนนมีการชำรุดเสียหายเกิดฝุ่นคละคลุ้งตามท้องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ แสงสว่างไม่เพียงพอในบ้างพื้นที่ รายได้ส่วนใหญ่ของคนในชุมชนได้จากการทำนำ ทำไร่อ้อยบ้าง ทำสวนนิดหน่อย และรับจ้างก่อสร้าง ห้างร้านในพื้นที่ข้างเคียงและในตัวเมือง

อื่นๆ

เมนู