วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้า อาจารย์ และทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลพระครู ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการทอผ้าไหมของทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองมะค้าแต้  หมู่ 7  บ้านชุมทองพัฒนา  หมู่ 13  และบ้านหนองขวาง หมู่ 9 ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยลงพื้นที่ไปแต่ละหมู่บ้านเพื่อสอบถาม และดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการทอผ้าไหม สำหรับความคืบหน้าของแต่ละหมู่บ้านมีดังนี้ บ้านหนองมะค่าแต้ ได้ทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ (ช่อดอกแต้) ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทั้งหมด 5 ผืน  บ้านชุมทองพัฒนาได้ทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ (ชุมทองระย้า) ใกล้เสร็จเครือแล้ว และบ้านหนองขวางน้อย กำลังเริ่มการทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์(นาคล้อมตะวัน)

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ดิฉันได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อยกระดับบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้มีมาตรฐาน สู่การเพิ่มมูลค่าให้ผ้าไหมมัดหมี่ ณ วัดหนองมะค่าแต้ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อ “การทำการตลาดออนไลน์” โดยคุณปัณณทัต สระอุบล วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ที่มาให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านในตำบลพระครู

ข้าพเจ้าและกลุ่มปฏิบัติงาน โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองม่วง(ม่วงเหนือ) หมู่5บ้านม่วงใต้หมู่ 8 และบ้านชุมทองพัฒนา หมู่ 13

คณะผู้ปฏิบัติงานกลุ่มของข้าพเจ้าได้นัดหมายในการลงเก็บข้อมูลวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เมื่อได้ลงเก็บข้อมูลสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับปัญหาของชุมชนและความต้องการของชุมชนรวมถึงอาชีพและลักษณะการทำในชุมชนในแต่ละครัวเรือนต่าง พบว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก และเลี้ยงสัตว์ รายได้ส่วนใหญ่ของคนในชุมชนได้จากการทำนา ทำไร่ และรับจ้างทั่วไป

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลมีแบบสำรวจที่ต้องเก็บทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่
1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด
2.แหล่งท่องเที่ยว
3.ที่พักโรงแรม
4.ร้านอาหารในท้องถิ่น
5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
6.เกษตรกรในท้องถิ่น
7.พืชในท้องถิ่น
8.สัตว์ในท้องถิ่น
9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

อื่นๆ

เมนู