ข้าพเจ้า นางสาวกฤษณา ความรัมย์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร : HS09
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม (01) และ (02) ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 13หมู่บ้าน
ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจและเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ ทั้งหมด 4หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองยาง บ้านหนองกก บ้านหนองขวาง และบ้านศรีปทุม จากการสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ของครัวเรือน ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน และด้านการท่องเที่ยวของชุมชน

 

สรุปได้ว่า ทั้ง 4หมู่บ้านที่ได้ทำการสำรวจ พบว่าคนในชุมชนจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ทำนา ทำไร่อ้อย และเลี้ยงสัตว์ ส่วนมากจะมีที่ดินทำกินเองรายได้หลักของครัวเรือนจึงมาจากอาชีพที่ทำเป็นหลัก ส่วนรายได้อื่นๆจะมาจากสวัสดิการของรัฐ ทำให้พอมีกิน มีใช้เล็กน้อย
คนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัยสูงอายุและเด็ก ส่วนวัยทำงานจะออกไปทำงานต่างพื้นที่ ผลงานโดดเด่นในหมู่บ้านจะมีผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ซึ่งมาจากการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม เป็นการสร้างงานให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอีกด้วย ปัญหาในชุมชนที่พบจะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง และการจัดการแหล่งน้ำที่สำคัญในหมู่บ้าน
จากการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเดินงาน

อื่นๆ

เมนู