กระผมนายสมพร   สมนึก เป็นลูกจ้างโครงยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มาหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเก็บข้อมูลของพื้นที่ในตำบล พระครู มีหมู่บ้านหนองม่วง หมู่ 5  หมู่บ้านม่วงใต้ หมู่ 8  หมู่บ้านชุมทองพัฒนา หมู่ 13 อำเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ของตำบลพระครูเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชาวบ้าน เพื่อใช้ในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาชีวิตของชุมชน ได้อย่างตรงจุด

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีการประชุมกับผู้นำท้องถิ่น เพื่อให้ความสะดวกต่อการเก็บข้อมูล โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ลงหมู่บ้านชุมทองพัฒนา หมู่ 13 ประชากรในหมู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้สอบถามปัญหาจากชาวบ้านว่ามีบ่อน้ำกลางหมู่บ้านค่อนข้างลึก ชัน เป็นอันตรายต่อการสันจร

วันที่14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้เข้าไปติดต่อประสานงานผู้ใหญ่บ้านหนองม่วง หมู่ 5 เพื่อลงสำรวจข้อมูลประชากรในพื้นที่ ส่วนมากที่เจอจะเป็นคนแก่ชรา และเด็กเล็ก ส่วนหนุ่มสาวจะไปทำงานต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ อาชีพหลักของชาวบ้านจะทำอาชีพเกษตรกรรม มี ทำนา อ้อย มัน และ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม

วันที่15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านม่วงใต้ หมู่ 8 เพื่อลงสำรวจข้อมูลประชากรในพื้นที่ ชาวบ้านในพื้นที่มีฐานะค่อนข้างยากจน ไม่มีรายได้หลัก ส่วนมาค่าครองชีพมาจาก เบี้ยผู้สูงอายุ

 

จากการลงพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านใกล้เคียงกันและใช้น้ำอุปโภคร่วมกันจึงเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค ใช้ไม่ได้ตลอดทั้งปี และยังขาดความรู้เกี่ยวกับกรรมทำเกษตรกรรม ความต้องการของหมู่บ้านชุมทองพัฒนา หมู่ 13 อยากได้รั่วกั้นบ่อของหมู่บ้าน ความต้องการของบ้านหนองม่วง หมู่ 5และ บ้านม่วงใต้ หมู่ 8  อยากได้ท่อระบายน้ำลงบ่อของหมู่บ้าน

อื่นๆ

เมนู