1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ)

HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ)

ดิฉัน นางสาวธิติมา ชิงภักดี ประเภทนักศึกษา ตำบลพระครู ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและคณะอาจารย์ในการเก็บแบบสอบถามข้อมูล ในวันที่ 13-14 กุมพาพันธ์ 2564 เพื่อเก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน โดยข้อมูลนั้นจะนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนดิฉันและทีมงานประเภทนักศึกษา จำนวน 5 คน  ได้ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามโดย ตำบลพระครู มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ซึ่งได้รับมอบหมายปฏิบัติงานลงพื้นที่ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านพระครูใหญ่ ,หมู่ 3 บ้านสระเกษ ,หมู่ 12 บ้านโพธ์ทอง โดยดิฉันได้เดินทางเพื่อถามแบบสอบถามกับชาวบ้านตามครัวเรือนต่างๆ ได้ทำความรู้จักและเห็นถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนดิฉันได้พูดคุยและพบปะกับชาวบ้านในชุมชน ซักถามถึงความเป็นอยู่ รายได้ อาชีพและปัญหาต่างๆในชุมชน ซึ่งชาวบ้านในตำบลพระครู ทั้ง 3 หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านพระครูใหญ่ ,หมู่ 3 บ้านสระเกษ ,หมู่ 12 บ้านโพธ์ทอง เป็นมิตรใจดีและให้ความร่วมมืออย่างดี ซึ่งทำให้ได้รู้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำสวนปลูกผักสวนครัวไว้ทานกินเอง ส่วนใหญ่อาชีพหลักของแต่ละครัวเรือนมาจากการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำเกิดรายได้สูงสุด ในการทำนาจะทำ 1 ครั้งต่อปี เพื่อใช้บริโภค อุปโภค และจัดจำหน่ายภายในชุมชน โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะมีที่ดินไว้ทำกินเอง ชาวบ้านส่วนมากจะมีหนี้สินเกือบทุกหลังคาเรือนจากการกู้ยืมเป็นบางส่วน บางครัวเรือนมีรายได้จากอาชีพหลัก อาชีพรับจ้างทั่วไป ปัญหาหลักที่ชาวบ้านได้ตอบแบบสอบถาม มักจะเป็นปัญหาเรื่องน้ำขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อการบริโภคและใช้ทำเกษตรกรรม น้ำไม่สะอาดมีสีดำ และอีกหนึ่งปัญหาที่ชาวบ้านได้รับหลังจากที่เกิดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 นั้นคือไม่มีรายได้ที่เพียงพอในการเลี้ยงดูครอบครัว ต้องมีการกู้หนี้ยืมสิน

สรุปชาวบ้านในตำบลพระครู ทั้ง 3 หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านพระครูใหญ่ ,หมู่ 3 บ้านสระเกษ ,หมู่ 12 บ้านโพธ์ทอง อยู่ร่วมกันอย่างสงบ ช่วยเหลือกัน ถึงจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ยังอยู่ร่วมกันได้

อื่นๆ

เมนู