ดิฉัน นางสาวธิติมา ชิงภักดี ประเภทนักศึกษา ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม2564 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและคณะอาจารย์ในการเก็บแบบสอบถามข้อมูล ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2564 เพื่อเก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน โดยข้อมูลนั้นจะนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองและส่วนใหญ่ทำอาชีพทำนา ทำไร่ เลี้ยงวัว จะเริ่มทำนาในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน และเมื่อหมดช่วงทำนาก็จะทำอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นรายได้เสริม ชาวบ้านจะทำงานเกือบทั้งอาทิตย์จะมีวันหยุดเพียงวันอาทิตย์เท่านั้น พวกดิฉันได้ติดต่อผู้ใหญ่บ้านเพื่อประสานงานกับชาวบ้าน ทำให้รู้ว่าชาวบ้านในหมู่บ้านสระเกษนั้นมีความเป็นกันเอง เป็นมิตร 

 สรุปแล้วหมู่บ้านที่ดิฉันและทีมงานได้ไปสำรวจสอบถามข้อมูลของประชากรแต่ละหมู่บ้านมาโดยรวมความเป็นอยู่ถือว่าดี ชาวบ้านเป็นกันเองให้ความต้อนรับเป็นอย่างดี และมีอาชีพทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก ผู้นำหมู่บ้านและลูกบ้านก็ให้ความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดี ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู