สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวปิยะธิดา ปาละสาร กลุ่มงานประเภทนักศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร HS09 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2564 ดิฉันและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษา จำนวน 5 คน ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูล โดยได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 

 1. บ้านพระครูใหญ่   หมู่ที่ 1

   2. บ้านสระเกษ        หมู่ที่ 3

   3. บ้านโพธิ์ทอง      หมู่ที่  12

นอกจากนี้ก่อนที่จะทำการสำรวจและดิฉันมีธุระจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน จึงทำให้เก็บแบบสำรวจได้เพียงแค่หมู่บ้านสระเกษเท่านั้น

ผลสรุป ปัญหาของคนในชุมชน ทั้งด้านบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และสภาพแวดล้อม เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาการขาดแคลนน้ำและแสงไฟที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ปัญหาขยะและมลพิษทางอากาศ ปัญหาถนนที่ทรุดโทรม ปัญหาน้ำเสีย คนในชุมชนจึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอยากให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้ามาอบรมให้ความรู้ทางวิชาการเพิ่มเติมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน

อื่นๆ

เมนู