รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2564

                 สวัสดีคะ ดิฉันนางสาววีรนุช  พาปาน ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ในตำแหน่ง กพร.  ในกลุ่มของ HS09 – ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์คะ

                  ในการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ดิฉันได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
                    ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการจัดเตรียมของเยี่ยมผู้ป่วยตามโครงการ พิธีมอบของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3  มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยในเครือข่ายประกันสังคม  ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์จำนวน 60 ชุด

ในวันที่ 4 มิถุนายน ดิฉันได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเวลาทำงานนอกเวลาราชการของพนักงาน และเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจำนวน 28 คน  และบันทึกภาระกิจที่ได้ปฏิบัติในช่วงทำงานนอกเวลาราชการลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 

                  วันที่  8 – 9  มิถุนายน  ได้รับมอบหมายให้จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการทางเว็บไซต์ http://www.oic.go.th/INFOCENTER76/7643/#  เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือข้อมูลต่าง  ๆ  เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
                  วันที่  10 มิถุนายน  ได้รับมอบหมายให้บันทึกค่าใช้จ่ายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ และของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง  ลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
                       วันที่  11  มิถุนายน  ดิฉันได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน  2564  ณ วัดบ้านตาเบ้า หมู่ 12 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งภารกิจในโครงการจะมีการทำความสะอาดวัด  ถวายเพลพระ  เป็นต้น

 

                   และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเช่นการจัดทำ infographic  เรื่อง ขั้นตอนการทำธุรกรรมการเงิน E-payment  และเรื่อง  ช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40  การจัดเตรียมการประชุม vdo conference ของศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  การจัดพิมพ์หนังสือราชการลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น  และเนื่องจากสถานการณ์ของการระบาดของโควิด 19  จึงยังไม่สามารถออกหน่วยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 ได้
                  จากการทำงานที่ผ่านมาจะเข้าสู่เดือนที่ 5  ในการปฏิบัติงาน  ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น  มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น  ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี  ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู