1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 โครงการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ค.64)

HS09 โครงการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ค.64)

ข้าพเจ้า นายกันตวิชญ์ ตีชัยรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนตำบลพระครู การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ทำกิจกรรม ณ วัดบ้านหนองมะค่าแต้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากกลุ่มแม่บ้านและคณะผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นอย่างดี

     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 กิจกรรมการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าไหมของตำบลพระครูก็ได้เริ่มขึ้นแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 การร่วมกิจกรรมจึงต้องทำตามมาตรการของรัฐ มีการจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมอบรมโครงการไม่เกิน 50 คน ในการอบรมครั้งนี้ได้มีกลุ่มทอผ้าไหม จาก หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา โดยมีท่านนายกวินัย นุรักรัมย์ให้เกียร์ติเปิดงานในครั้งนี้ด้วย จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงการอบรมโดยวิทยากรผู้เชียวชาญด้านการทอผ้าไหม โดยช่วงเช้าเป็นการแนะนำให้ความรู้แก่ชาวบ้าน เป็นการแนะนำเทคนิคต่างๆที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและให้ความรู้เกี่ยวกับการคิดลายผ้าไหมเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อให้สามารนำไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ช่วงบ่ายเป็นการให้ชาวบ้านเขียนแผนภาพบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน วัฒนธรรม ประเพณี จุดเด่น ของขึ้นชื่อของหมู่บ้านเพื่อนำมาประกอบการคิดออกแบบลวดลายผ้าไหมให้มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง กิจกรรมการอบรมครั้งนี้ก็ผ่านไปด้วยดีด้วยการร่วมมือร่วมใจของกลุ่มทอผ้าไหมคณะอาจารย์จากมหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์และคณะผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน

 

     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์/ยักษ์กับโจน ในช่วงเช้าเป็นการการทอดผ้าป่าออนไลน์ ในครั้งนี้เป็นการทอดที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงบ่ายเป็นการปาฐกถาชุมชนออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ที่มากความสามารถ คุณโจน  จันได เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และหัวข้อกสิกรรมธรรมชาติทางศาสตร์พระราชาทางเลือกและทางรอดโลกยุคนี้

     ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผ่านแอพ CBD มีทั้งหมด 10 หัวข้อ ในเขตพื้นที่ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลด้านต่างๆ คือ 1.ข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2.ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 3.ข้อมูลที่พัก/โรงแรม 4.ร้านอาหารในท้องถิ่น 5.ข้อมูลอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6.ข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น 7.ข้อมูลพืชในท้องถิ่น 8.ข้อมูลสัตว์ในท้องถิ่น 9.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 10.ข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่น

 

 

อื่นๆ

เมนู