ข้าพเจ้า นางสาวสุจิตรา แสงวาโท กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ดิฉันได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนบ้านหนองขวาง ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  สาเหตุเและที่มาของขยะ เกิดจากความมักง่ายและขาดจิตสำนึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น เป็นสาเหตุที่พบบ่อยมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการทิ้งขยะลงตามพื้นหรือแหล่งน้ำโดยไม่ทิ้งลงในถังรองรับที่จัดไว้ให้ หรือแม้กระทั่งการซื้อของการใช้สิ่งของของนักเรียนเช่น ขนม กระดาษ แก้วน้ำ ขวดน้ำ โดยใส่ถุงพลาสติกหลายๆถุง ทำให้มีขยะเพิ่มในปริมาณมาก โดยโครงการนี้จะสนับสนุนการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะภายในโรงเรียน โดยหลักการ 3R และการคัดแยกขยะภายในโรงเรียนให้เด็กๆได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กๆ

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19กำลังระบาดในขณะนี้ การลงพื้นที่ในตำบลจึงต้องมีการเลื่อนออกไปก่อนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงใช้เวลาในช่วงนี้อบรมพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

จากการอบรมพัฒนาทักษะ ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียนรู้ในรายวิชาตามทักษะต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ทักษะด้านการเงิน (Financial Literacy) การวางแผนการออมเงินเพื่อให้มีเงินใช้ในยามฉุกเฉินต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในการวางแผนเรื่องการเงิน เป็นต้น

 

 

อื่นๆ

เมนู