ข้าพเจ้า นางสาวมณฑิตา ศิรินภาพร กลุ่ม บัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชรัฏบุรีรัมย์

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้เข้าร่วมมกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตรให้กับเด็กเล็ก กับ นายวินัย นุรักษ์รัมย์ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านแก่นเจริญ ตำบลพระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เนื่องด้วยสถานการณ์เชื้อไวรัส Covid 19 กำลังระบาดในขณะนี้ การลงพื้นที่ในตำบลจึงต้องมีการเลื่อนออกไปก่อนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 จึงใช้เวลาในช่วงนี้อบรมพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

จากการอบรมพัฒนาทักษะ ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียนรู้ในรายวิชาตามทักษะต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ทักษะด้านการเงิน (Financial Literacy) การวางแผนการออมเงินเพื่อให้มีเงินใช้ในยามฉุกเฉินต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในการวางแผนเรื่องการเงิน เป็นต้น

 

 

อื่นๆ

เมนู