หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวอรนรี สมร่าง กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

          ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนบ้านหนองขวาง   เนื่องด้วยเป็นโครงการที่ช่วยรณรงค์และให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัย ซึ่งประชาชนรวมไปถึงเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขวางได้รู้จักการรับมือและกำจัดปัญหาของขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

           ร่วมกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีให้กับเด็กเล็ก กับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู นายวินัย นุรักษ์รัมย์  ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านแก่นเจริญ ตำบลพระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

            เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 กำลังระบาดเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ การลงพื้นที่ในตำบลจึงต้องมีการเลื่อนออกไปก่อนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 จึงใช้เวลาในช่วงนี้อบรมพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

  

            จากการอบรมพัฒนาทักษะ ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียนรู้ในรายวิชาตามทักษะต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ทักษะด้านดิจิทัล Digital Literacy และ ด้านสังคม Social Literacy การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล การบริหารจัดการ ควบคุม กำกับตน รู้ผิดรู้ถูก และรู้เท่าทัน  เรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด และปลอดภัย ต้องตระหนักถึงโอกาสและความเสี่ยงในโลกดิจิทัล เข้าใจถึงสิทธิและความรับผิดชอบในสังคมออนไลน์  เพื่อมีคุณภาพและใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัยด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

อื่นๆ

เมนู