ข้าพเจ้า นางสาวกฤษณา ความรัมย์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ดิฉันได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนบ้านหนองขวาง ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยโครงการนี้จะสนับสนุนการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ใน เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะภายในโรงเรียน ให้เด็กๆได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กๆ ให้รู้คุณค่าของขยะอีกด้วย

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 กำลังระบาดเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ การลงพื้นที่ในตำบลจึงต้องมีการเลื่อนออกไปเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 จึงใช้เวลาในช่วงนี้อบรมพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

 จากการอบรมพัฒนาทักษะ ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียนรู้ในรายวิชาตามทักษะต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ Language Literacy ทักษะด้านดิจิทัล Digital Literacy และ ด้านสังคม Social Literacy การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล   เรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด และปลอดภัย ต้องตระหนักถึงโอกาสและความเสี่ยงในโลกดิจิทัล เข้าใจถึงสิทธิและความรับผิดชอบในสังคมออนไลน์  เพื่อมีคุณภาพและใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัยด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่

อื่นๆ

เมนู