ข้าพเจ้า นางสาวกนกพรรณ  เทียนขาว กลุ่ม บัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชรัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตรให้กับเด็กเล็ก ร่วมกับ นายวินัย นุรักษ์รัมย์ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านแก่นเจริญ ตำบลพระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

 

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์เชื้อไวรัส Covid 19 กำลังระบาดในขณะนี้ การลงพื้นที่ในตำบลจึงต้องมีการเลื่อนออกไปก่อนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 จึงใช้เวลาในช่วงนี้อบรมพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

จากการอบรมพัฒนาทักษะไปแล้วบ้างบางส่วน ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียนรู้ในรายวิชาตามทักษะต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการทำงานและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู