ข้าพเจ้า ไกรวิชญ์ แสนปัญญา กลุ่มประชาชน ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การลงพื้นที่ส่วน หมู่บ้านชุมทอง ม่วงเหนือ ม่วงใต้ พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก เกษตรกร และอาชีพเสริม ค้าขายและรับจ้างทั่วไป รายได้เฉลี่ย ประมาณ 2,000 ถึง 5,000 บาทต่อเดือน แต่ละครัวเรือนมีประชากร 3-7 คนต่อครัวเรือน วุฒิภาวะการศึกษาอยู่ในระดับมัธยม และมีที่ดินทำกินของตนในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 5 ถึง 20 ไร่ ประสบการณ์ทางด้าน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร        โดยทำไปเพื่อออกงานเวลามีงานประจำหมู่บ้าน ซึ้งคุ้มสามที่ทีมผมสำรวจจะมีการทำข้าวหลามและขนมไข่เต่า ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ทำไม่ได้เอามาจากผลผลิตทางการเกษตรของตนนั้นๆ และมีอาชีพเสริมคือค้าขาย ในหมู่บ้านจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจำพวก มะนาว ส้มโอ มะพร้าว ไปขายในเมืองบุรีรัมย์

ซึ่งเท่าที่สอบถามเป็นการซื้อขายที่มีราคาต่ำมากขณะเดียวกันได้ทำการสำรวจพื้นที่ปลูกส่วนมากปลูกในพื้นที่บ้าน แบบปลูกไว้กินเหลือค่อยขาย ซึ่งทางหมู่บ้านในฤดูที่มีผลผลิตด้วยการที่ปลูกทุกบ้านมีทุกครัวเรือน มันจึงเกิดปัญหาขายไม่ได้บ้างปล่อยทิ้งบ้าง  ไม่ได้นำผลิตดังกล่าวมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า หรือยืดอายุการเก็บรักษาเลย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู