ข้าพเจ้านางสาวมณฑิตา ศิรินภาพร กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ประจำกลุ่มตำบลพระครู ได้แก่ อาจารย์ ยุพาวดี อาจหาญ และ อาจารย์ ทิพวิลย์ เหมรา  ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา ชั้น 2 อาคาร 25 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 -16.00 น  เรื่อง การพัฒนาผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของตำบลพระครูเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เป็นการอบรมต่อมาจากเดือนพฤษภาคม ในครั้งนี้จะเป็นการพูดถึงการออกแบบลายผ้า การแจกอุปกรณ์ในการทำผ้าไหม การให้ความรู้ในแต่ละลายของแต่ละหมู๋บ้าน  ซึ่งได้มีกลุ่มผ้าไหมของตำบลพระครูได้เข้ามาฟังอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และ หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา  และในช่วงเช้า วิทยากรได้ให้ดูลายผ้าไหมที่ได้ออกแบบมาให้ในของแต่ละหมู่บ้านและได้พูดถึงที่มาของลายผ้าที่ได้ออกแบบและสีที่ต้องใช้ในผ้าไหมของแต่ละหมู่บ้าน

สิ่งที่วิทยากรได้พูดถึง มีดังต่อไปนี้

ลายผ้าไหมของหมู่บ้านหนองมะค่าแต้  (ชื่อผ้าไหม”ช่อดอกแต้” )

แรงบันดาลใจ มี 4 ส่วน

 • จากพลังความรัก ความสามารถของปู่ ย่า ตา ยาย ภาษาที่ใช้ ไทย-ลาว
 • รูปลักษณ์ของความงาม(ต้นมะค่าแต้)
 • รูปลักษณ์ของภูมิศาสตร์
 • โทนสี อารมณ์ของแต่ละสี ความหมายของสีที่ใช้สื่อความหมายและตีความ

สีที่กำหนดใช้ของหมู่บ้านหนองมะค่าแต้ ได้แก่

 • สีเหลือง : ดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่ทำการเกษตรและประกอบอาชีพ
 • สีแดงเลือด : ความอดทน ความขยันในการประกอบอาชีพเป็นจุดเด่นของคนในชุมชนของบ้านหนองมะค่าแต้
 • สีเม็ดมะขาม : ความสำเร็จ
 • สีเขียว : แหล่งเกษตร ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่

ลวดลายหลักบนตัวซิ่นหรือผืนผ้า มีลักษณะดังนี้

 • ลายดอกดาวเรือง : ความรุ่งโรจน์ มั่งคั่ง รุ่งเรือง
 • ขอดอกแต้ : ความสามัคคีเกาะเกี่ยวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ลวดลายประกอบตีนซิ่น ส่วนที่หนึ่ง เมื่อประสงค์จะทำเป็นผ้าซิ่น

 • พื้นที่หนองน้ำ : อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ เกษตรกรรม
 • สื่อแทนต้นมะค่าแต้ : ส่วนประกอบของใบมะค่าแต้ ช่อดอกมะค่าแต้ เป็นที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน

ลายผ้าไหมของหมู่บ้านหนองขวางน้อย (ชื่อผ้าไหม “นาคล้อมตะวัน” )

แรงบันดาลใจ มี4 ส่วน

 • จากพลังความปรองดองกลมเกลียวของชาวบ้าน
 • รูปลักษณ์ของความงาม แสงสว่างของพระอาทิตย์
 • รูปลักษณ์ของภูมิศาสตร์ของพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ โดยมีพื้นที่ทำมาหากิน มีหนองน้ำ หรือสระน้ำเป็นแหล่งทำมาหากินประกอบอาชีพและอยู่อาศัย
 • รูปลักษณ์การใช้สี อารมณ์ของสีละความหมายของสีที่ใช้สื่อความหมายและตีความ

สีที่กำหนดใช้ของหมู่บ้านหนองขวางน้อย ได้แก่

 • สีเหลือง : สีของพระอาทิตย์
 • สีแดง : ความเป็นพี่น้องที่รักใคร่ของคนในชุมชน
 • สีมะขาม : ความขยันความมุมานะ
 • สีเขียว : ความอุดมสมบูรณ์ ที่ทำมาหากิน
 • สีกรมท่า : ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

ลวดลายหลักบนตัวซิ่นหรือผืนผ้า มีลักษณะดังนี้

 • โครงสร้างเรขาคณิต : พื้นที่หนองน้ำและรูปวงกลมสื่อถึงดวงอาทิตย์ที่เป็นที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน
 • ลายนาเกี้ยวเกี้ยว : เป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ศาสนางานบุญประเพณีวัฒนาธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ (ฮีต 12 คลอง 14) อีสาน

ลวดลายประกอบตีนซิ่น ส่วนที่หนึ่ง เมื่อประสงค์จะทำเป็นผ้าซิ่น มีลักษณะดังนี้

 • ลายโคม , ดอกไม้ : สื่อถึงจุดเด่นในการประกอบอาชีพ เลี้ยงไหม ทอผ้าที่สืบทอด มาจากดั้งเดิมสู่ลูกหลาน

ลายผ้าไหมของหมู่บ้านชุมทองพัฒนา (ชื่อผ้าไหม”ชุมทองระย้า”)

แรงบันดาลใจ มี 3 ส่วน

 • การมีส่วนร่วมของสมาชิกของคนในชุมชน พลังความรักและความสามัคคีในการรวบรวมและก่อตั้งหมู่บ้านโดยแยกชุมชนมาจากบ้านม่วงเหนือ,โคกยายทอง,วัดป่าชุมทองตั้งหมู่บ้านด้วยตนเองเป็น บ้านชุมทอง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของคนชุมทองพัฒนาในพื้นที่เดียวกัน และมีเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ที่โดดเด่นภูมิใจในภาษาถิ่นของชุมชนคือภาษาเขมร
 • รูปลักษณ์และความงามของชาติพันธ์ุที่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ของตำบลพระครู มีประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ที่สืยทอดมาจากบรรพบุรุษ
 • รูปลักษณ์การใช้สี อารมณ์ของแต่ละสีความหมายของสีที่ใช้สื่อความหมายและตีความ

สีที่กำหนดใช้ของหมู่บ้านชุมทองพัฒนา

 • สีขาวมันปู : สีของความแคร่งครัดในด้านชาติพันธ์ุของชุมชนอย่างเหนียวแน่น
 • สีเหลือง : สีของความเชื่อในการสืบทอดภูมิปัญญาประเพณีทางด้านพิธีกรรมทางศาสนา
 • สีแดง : ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความสามัคคีของคนในชุมชน เสมือนสายเลือดเดียวกัน
 • สีเขียว : ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ แหล่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ของคนในชุมชน

ลวดลายหลักบนตัวซิ่นหรือ ผืนผ้า มีลักษณะดังนี้

 • ลายทับทรวง : ลูกหลานที่แตกหน่อก่อชาติพันธ์ุ รายล้อมบรรพบุรุษที่หวงแหน
 • ลายโคมระย้า : ของมีค่าที่มีความหมายในการตั้งชื่อหมู่บ้าน
 • ลายขอกระจอน : ความสามัคคีเกาะเกี่ยวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ลวดลายประกอบตีนซิ่น ส่วนหนึ่ง เมื่อประสงค์จะทำเป็นผ้าซิ่น มีลักษณะดังนี้

 • ลายขอดาวพวงระย้า : ความงามของเครื่องประดับสื่อไปถึงคนในชุมชนมีความเคร่งครัดในประเพณีความเชื่อของชาติพันธ์ุ
 • ลายโคมดอกผักกะแผง : ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เกษตรกรรมการประกอบอาชีพทำนา

ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในเวลา 10.00 น ได้มีการประชุมแบ่งหน้าที่การทำงานที่ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำกลุ่มตำบลพระครู ให้กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ทำวิดีโอรณรงค์การฉีดวัคซีน covid 19  ดิฉันได้รับหน้าที่ในการดำเนินงานในเรื่องของการทำป้ายไวนิล และ สติกเกอร์

ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ในเวลา 09.00 – 15.00 น ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมบุญสร้างสรรค์ “ปลูกป่า-เสวนาชุมชน” โดยภาคเช้าเป็นการฟังเสวนาชุมชน และ ในภาคบ่าย ได้เข้าร่วมปลูกป่า ซึ้งต้นไม้ที่ปลูกนั้น ได้แก่ ต้นกล้วย ต้นยางนา และต้นสัก

วันที่28 พฤษภาคน พ.ศ. 2564  เวลา 13.00 น ได้ลงพื้นที่ ณ วัดบ้านหนองมะค่าแต้ หมู่9 บ้านหนองมะค่าแต้ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มบัณฑิตและอาจารย์ประจำกลุ่มตำบลพระครู ได้แก่ อาจารย์ ยุพาวดี อาจหาญ และ อาจารย์ ทิพวิลย์ เหมรา ได้ลงพื้นที่ในการทำความสะอาดวัดบ้านหนองมะค่าแต้ และได้มีการแพ็คแมสและแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อทำการแจกให้แก่ประชากรหมู่บ้านต่างๆในตำบลพระครูเพื่อรณรงค์การแพร่ระบาดของ covid 19

 

 

 

อื่นๆ

เมนู