1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

ข้าพเจ้า นางสาวสุจิตรา แสงวาโท ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :  HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ได้ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจข้อมูล covid19 (ประเมินรอบเดือนกันยายน-เดือนตุลาคม) โดยรายละเอียดแบบสำรวจ มี 4เรื่อง ได้แก่

1.ที่พักอาศัย

2. ตลาด

3. ศาสนสถาน

4. โรงเรียน

 

ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มของกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ โดยได้สอบถามข้อมูลจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พื้นที่บ้านหนองขวางน้อย  บ้านหนองยาง บ้านศรีปทุม และบ้านหนองกก ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสอบถามถึงวิธีการป้องกันในการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  ว่าได้มีการป้องกันอย่างไรบ้าง และได้มีการตรวจสอบการเข้า – ออก ของคนในหมู่บ้านหรือไม่ และได้มีการสังเกตอาการของคนในครัวเรือนหรือไม่ และได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี 

                      

และในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ในกลุ่มของบัณฑิตจบใหม่ ได้รับผิดชอบในการเก็บแบบสำรวจจำนวน 5 แบบฟอร์ม ได้แก่ ข้อมูลของหัวข้อที่

2.  ลูกจ้างโครงการ  ได้แก่ นักศึกษา , บัณฑิต , ประชาชน

3. ครอบครัวลูกจ้าง ได้แก่ ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ

5. ชุมชนภายนอก  ได้แก่ ชุมชน/ แหล่งกาารเกษตร / ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ )

8. ผู้แทนตำบล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบลพระครู ผู้ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล

10.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ ตัวแทน อทป. มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงงาน

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าเเละทีมผู้ปฎิบัตงานได้รวมตัวกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระครู เพื่อเข้าไปขอข้อมูลในส่วนของแบบสำรวจในชุดที่ 8 หัวข้อกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับผู้แทนตำบล ได้แก่ ผู้แทนตำบล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบลพระครู ผู้ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล และ 10 หัวข้อกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ ตัวแทน อทป. มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงงาน

       

และวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าพบปะ ตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายคือ ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ   ชุมชน/ แหล่งกาารเกษตร / ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ ) เพื่อเก็บแบบสำรวจในส่วนที่เหลือ อันได้แก่ เอกสารชุดที่ 2 , 3 , 5

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นั้น เป็นอุปสรรคในการลงพื้นที่เป็นอย่างมาก แต่ได้มีการป้องกันอย่างเข้มงวด โดยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลา เพื่อสอบถามข้อมูลจากประชาชน กลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  และได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู