ข้าพเจ้า นางสาวสุจิตรา แสงวาโท กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่ หมู่ 9 ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออบรมเรื่องการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลพระครู เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน โดยนายวินัย นุรักษ์รัมย์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ ซึ่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหมมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำผ้าไหมมัดหมี่  โดยให้ชาวบ้านในชุมชนได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านตนเองและเขียนออกมาเป็นแผนภาพเรื่องราว เพื่อที่จะได้ผลิตผ้าไหมให้เป็นลายเอกลักษณ์ของเเต่ละหมู่บ้าน ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีหมู่บ้านเข้าร่วม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 7 บ้านหนองขวาน้อย และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนาเข้าอบรมในครั้งนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มทอผ้าไหมคณะอาจารย์จากมหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์และคณะผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน เป็นอย่างดี

 นอกจากนี้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผ่านแอพ CBD มีทั้งหมด 10 หัวข้อ ในเขตพื้นที่ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลด้านต่างๆ คือ 1.ข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

2.ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

3.ข้อมูลที่พัก/โรงแรม

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น

5.ข้อมูลอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

6.ข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น

7.ข้อมูลพืชในท้องถิ่น

8.ข้อมูลสัตว์ในท้องถิ่น

9.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

10.ข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่น

ซึ่งได้ทำการเก็บข้อมูลไปแล้วในพื้นที่บ้านหนองขวางน้อยหมู่ที่7 และจะทำการเก็บข้อมูลในพื้นที่หมู่บ้านอื่นๆในตำบลพระครูเพิ่มเติมต่อไป

 

และในวันที่ 12พฤษภาคม 2564 ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์/ยักษ์จับโจน ในช่วงเช้าเป็นการการทอดผ้าป่าออนไลน์ ในครั้งนี้เป็นการทอดที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงบ่ายเป็นการปาฐกถาชุมชนออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ที่มากความสามารถ คุณโจน  จันได เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 

อื่นๆ

เมนู