ข้าพเจ้า นางสาวกฤษณา ความรัมย์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่ บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 9  ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออบรมเรื่องการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลพระครู เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู  นายวินัย นุรักษ์รัมย์ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม อาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหมมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำผ้าไหมมัดหมี่  โดยให้ชาวบ้านในชุมชนได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านตนเอง รวมทั้งพิธีกรรม ความเชื่อ ประเพณี ศาสนา และเขียนออกมาเป็นแผนภาพเรื่องราว เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผล ผลิตผ้าไหมให้เป็นลายเอกลักษณ์ของเเต่ละหมู่บ้าน ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีหมู่บ้านมี่เข้าร่วม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 7 บ้านหนองขวาน้อย และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มทอผ้าไหมคณะอาจารย์จากมหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์และคณะผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน เป็นอย่างดี

ในช่วงเดือนพฤษภาคม ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผ่านแอพ CBD มีทั้งหมด 10 หัวข้อ ในเขตพื้นที่ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลด้านต่างๆ คือ 1.ข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2.ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 3.ข้อมูลที่พัก/โรงแรม 4.ร้านอาหารในท้องถิ่น 5.ข้อมูลอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6.ข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น 7.ข้อมูลพืชในท้องถิ่น 8.ข้อมูลสัตว์ในท้องถิ่น 9.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 10.ข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่น

วันที่ 12พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมรับฟังการถ่าทอดสดงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์/ยักษ์จับโจน ในช่วงเช้าเป็นการการทอดผ้าป่าออนไลน์ ในครั้งนี้เป็นการทอดที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงบ่ายเป็นการปาฐกถาชุมชนออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ที่มากความสามารถ ดร.ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้ข้อคิด และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจากการรับฟังการบรรยายในครั้งนี้

ไม่มีคำอธิบาย

 

อื่นๆ

เมนู