ดิฉัน นางสาวสุกัญญา เชยรัมย์ ประเภทกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ เขตพื้นที่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง ได้ลงปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูลในเดือนเมษายน พ.ศ.2564

       วันที่ 1 เมษายน 2564 ในช่วงเช้า ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตรให้กับเด็กเล็ก กับ นายวินัย นุรักษ์รัมย์ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านแก่นเจริญ ตำบลพระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

       วันที่ 1 เมษายน 2564 ในช่วงบ่าย ดิฉันและทีมงาม ได้เข้าร่วมโครงการปลอดขยะ ณ โรงเรียนบ้านหนองขวาง กับ นายวินัย นุรักษ์รัมย์ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เป็นการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในโรงเรียน และเป็นการลดพาหะของเขื้อโรคที่นำไปสู่การเกิดโรคระบาดและการเจ็บป่วย

        จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนื่องด้วยสถานการณ์เชื้อไวรัส โคโรน่า Covid 19 ในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้การลงพื้นมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยมากนัก แต่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความเตรียมพร้อมสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด 19 อย่างดี

นอกจากนี้ ดิฉันได้เขัาอบรม ผ่านระบบ e-learning ตามแบบฝึกพัฒนาทักษะ4ด้าน ได้แก่ Finnacial  Literacy (SET) Digital Literacy (Thai Mooc) Language Literacy (Thai Mooc) Social Literacy (Thai Mooc)

อื่นๆ

เมนู