1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

HS09 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้า นางสาวสุกัญญา เชยรัมย์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

    

    วันเสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา08.00-15.00 น. ข้าพเจ้าได้มีโอกาศเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Products) ณ ห้องประชุมมนุษย์สัมคมวัฒนา (ชั้น2) อาคาร25 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดย นายกฤษกร แก้วโบราณ(พิธีกร) ซึ่งจากการอบรมครั้งที่แล้ว Work shop เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของทั้ง3หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้  และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา ซึ่งท่านวิทยากรได้นำเอาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตีความ และได้ออกแบบลายผ้าไหมที่สวยงามและบ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชมชนนั้นๆ

        

เรื่องราวลายผ้าไหมมัดหมี่ของหมู่บ้านหนองขวางน้อย โดยกลุ่มชาวบ้านได้ตั้งชื่อลายผ้าไหมมัดหมี่ว่า (นาคล้อมตะวัน)

เรื่องราวลายผ้าไหมมัดหมี่ของหมู่บ้านบ้านหนองมะค่าแต้ โดยกลุ่มชาวบ้านได้ตั้งชื่อลายผ้าไหมมัดหมี่ว่า ( ช่อดอกแต้ )

เรื่องราวลายผ้าไหมมัดหมี่ของหมู่บ้านชุมทองพัฒนา โดยกลุ่มชาวบ้านได้ตั้งชื่อลายผ้าไหมมัดหมี่ว่า (ชุมทองระย้า)

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ช่

ช่วงเช้าจะเป็นการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง เรื่อง “ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน”

ผู้ร่วมเสวนา พระครูวิทสุทธิพัฒนาภิรมย เจ้าคณะตำบลหนองกง พ่อคำเดื่อง ภาษี ประธานเครื่อข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จ.บุรีรัมย์

ช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมร่วมปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่ผ่นดิน พื้นที่ 20 ไร่ ด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์

 

 

วันที่เสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พวกเราทีมงาน U2T ได้ดำเนินกิจกรรมพิเศษ COVID19 WEEK ในพื้นที่ 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเชิงรุก และกิจกรรมเชิงรับมือ โดยกิจกรรมเชิงรุก คือ “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยจะเน้นการเข้าไป เคลียร์พื้นที่ทำความสะอาด เพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้สามารถลงพื้นที่ เข้าไปปฎิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ทางเราทีมงาน U2T ได้ไปทำความสะอาด ณ วัดบ้านหนองมะค่าแต้ ตำบลพระครู โดยเราทำความสะอาดภายในวัดซี่งเป็นสถานที่หนึ่งที่ผู้คนนั้นจะเข้ามาทำกิจกรรมทางศาสนา การรักษาความสะอาดจึงเป็นสำคัญ โดยจะมี 3 Step คือ

Step ที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด

Step ที่ 2 สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด

Step ที่ 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์

   

กิจกรรมต่อมา เป็นกิจกรรมเชิงรับมือ คือ “รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดของโรค” โดยชาว U2T จะร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิด ด้วยการ

– ศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน

– เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติก่อน และหลังฉีดวัคซีน

– เร่งสำรวจคนในชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เร่งสร้างความมั่นใจ และอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ และคนในชุมชนได้รับการฉัดวัคซีน

โดยเรา U2T จะร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิด 19 ดังนั้น เราทีมงาน U2T ตำบลพระครูจึงได้มีการทำสติกเกอร์เชิญชวนให้ชาวบ้านได้ออกไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง และนอกจากนี้ได้มีการแพคหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่หมู่บ้านในตำบลพระครูอีกด้วย

   

 

 

 

อื่นๆ

เมนู