ข้าพเจ้า นายกลวัชร  ศรีหาบุญทัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและกลุ่มทีมปฏิบัติงาน โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองขวาง บ้านหนองกก บ้านศรีปทุม  และบ้านหนองยาง

กลุ่มของข้าพเจ้าได้ลงเก็บข้อมูลวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อได้ลงเก็บข้อมูลสอบถามชาวบ้านแหละครัวเรือนต่างแล้ว พบว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนจะประกอบอาชีพทำนา ทำไร่(อ้อย) ปลูกหอมแหละกระเทียม เลี้ยงสัตว์ เป็นหลัก ทั้งเพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภคและจำหน่าย และมีรับจ้างบ้าง บางครัวเรือน มีเพียงผู้สูงอายุอยู่กันตามลำพังและไม่มีรายได้เข้ามาเลย มีเพียงลูกๆหลานๆที่ส่งเงินมาให้ใช้บ้าง แม้ว่าตำบลพระครูแห่งนี่จะมีชื่อเสียงการทอผ้า ผ้าไหม และก็มีบางครัวเรือนที่มีการเลี้ยงหม่อนไหม มีการทอผ้า แม้ว่ามีบางครัวเรือนที่เอามาสร้างเป็นรายได้  แต่หลายๆครัวเรื่อนก็ยังไม่มีรายได้จากจุดนี้  ซึ่งยังต้องการการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสร้างให้มีอาชีพและรายได้ขึ้นมามากยิ่งขึ้น

ตามที่ได้ลงพื้นที่และสอบถามตามชุมชนส่วนใหญ่ ปัญหาที่มักจะพบมาเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือ ภาวะที่ยากจน  การว่างงาน ผู้สูงอายุไม่มีอาชีพ จำนวนเงินที่ได้รับมาในแต่ละเดือน ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่ออกไป เช่นรายได้น้อย แต่ต้นทุนสูง เมื่อหักลบกับรายได้ที่มาจักผลผลิต แทบจะไมเลือเงินเพียงพอต่อการใช้สอย อีกทั้งส่วนใหญ่ไม่มีเงินออมเลย และการขาดแคลนน้ำสะอาดในการใช้อุปโภคบริโภค เนื่องจาก มีน้ำไม่เพียงพอต่อการใช่งาน น้ำมีความขุ่นและมีดินออกมา บ้างก็ใช้น้ำบาดาลเนื่องจากน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หลายๆที่ถนน เป็นหลุมเป็นบ่อ ขยะที่ไม่มีที่ทื้งมากพอ เป็นต้น

เบื้องต้นจากที่สอบถามชาวบ้านในชุมชนที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่มา สิ่งที่ชาวบ้านอยากให้พัฒนาชุมชนมากที่สุดคือ การส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพที่จะสามารถสร้างรายได้มากขึ้น และการปรับปรุงเรื่องระบบน้ำในชุมชนที่ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร และยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานของชุมชน

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลตามแบบสอบถาม ตามเอกสารแบบฟอร์ม 01 (แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน) แบบฟอร์ม 02 (แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19) และได้สำรวจข้อมูลเพื่อที่จะนำไปพัฒนาในด้านต่างๆของชุมชนดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการที่จะพัฒนาชุมชนต่อไป

สรุปข้อมูลจากลงพื้นที่
       จากการลงพื้นที่ บ้านหนองขวาง บ้านหนองกก บ้านศรีปทุม  และบ้านหนองยาง ตำบลพระครู
ข้อมูลครัวเรือนและชุมชน  รายได้ของประชากรส่วนใหญ่มาจากการประกอบอาชีพหลักคือ การทำเกษตรกรรม เช่น ทำนา,ทำไร่(อ้อย) ปลูกหอมแหละกระเทียม มีการเลี้ยงสัตว์(วัว,ควาย,ไก่) มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง มีภาระหนี้สินจากการกู้ยืมมาทำการเกษตร และส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม
ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ จะเป็นความยากจน การขาดแคลนน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภค
ทางด้านกันส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ อยากให้มีการอบรมพื่อสร้างอาชีพเพื่อสงเสริมรายได้ บางครัวเรือนได้อยู่กลุ่มหม่อนไหมของตำบลแล้ว ซึ่งทั้งนี้จะรอการส่งเสริมจากท่างส่วนกลางต่อไป

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู