1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนตำบลพระครู โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

HS09 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนตำบลพระครู โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้านายกลวัชร ศรีหาบุญทัน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ (ก.พ.ร.)  ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทีมผู้ปฏิบัติ อาจารย์ประจำกลุ่มตำบลพระครู ได้แก่ อาจารย์ ยุพาวดี อาจหาญ  และ อาจารย์ ทิพวิลย์ เหมรา ได้ทำการลงพื้นที่ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยมีหมู่บ้านที่ได้เข้าร่วม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา โดยมีท่านวิทยากรเข้าร่วมด้วยได้แก่ นายกฤษกร  แก้วโบราณ ได้มาให้ความรู้และสอนวิธีการทำให้กลุ่มผ้าไหมดู และครั้งนี้เป็นการการสอนขึ้นโครงลายผ้าไหมของแต่ละหมู่บ้าน เรื่องของการย้อมสีผ้าไหมมัดหมี่ ขั้นตอนการทำต่างๆ แบบทีละครั้งตอนอย่างละเอียด และเรียนรู้ เทคนิคต่างๆเพิ่มเติม  ต่อมาได้มีการถ่ายวิดีโอเพื่อส่งเข้าแข่งขัน Hackathon2021 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แบบทีม ซึ่งวิดีโอที่ส่งเข้าแข่งขันเป็นวิดีโอที่ทำเกี่ยวกับผ้าไหม ลวดลายของตำบลพระครูในของแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ในกลุ่มผ้าไหม

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยแบบสำรวจมีทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่
1. ที่พักอาศัย  2. ตลาด 3. ศาสนสถาน 4. โรงเรียน โดยได้สอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชน อาสาสมัครสารธารณสุข เกี่ยวกับมาตรการในป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด19ในแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น สถานศึกษา วัด และสถานที่กักตัวของคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่ ปฏิบัติตามมาตรการของการแพร่ระบาดโรคโควิด19อย่างเคร่งครัด และคนในชุมชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู