1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

HS09 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้า นางสาวเกศรินทร์ อินทร์คงงาม กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ของตำบลพระครู รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Products)”  วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา (ชั้น2) อาคาร25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  

  ท่านวิทยากรได้อบรมในหัวข้อเรื่อง Story ลายผ้ามัดหมี่ อัตลักษณ์ของชุมชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งออกแบบโดย นายกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีหมู่บ้านที่เข้าร่วม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา และการอบรมในครั้งนี้ ทางท่านวิทยากรได้ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการร่วมคิดชื่อของลายผ้าไหมเอง

   

 

   เนื่องด้วยช่วงนี้ได้มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 พวกเราผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ได้มีการดำเนินกิจกรรมพิเศษ คือ COVID19 WEEK ในพื้นที่ตำบลพระครู  เราได้จัด 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเชิงรุก และกิจกรรมเชิงรับมือ โดยกิจกรรมเชิงรุก คือ “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยจะเน้นการเข้าไป เคลียร์พื้นที่ทำความสะอาด เพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้สามารถลงพื้นที่ เข้าไปปฎิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยจะมี 3 Step ดังนี้

Step ที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด

Step ที่ 2 สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด

Step ที่ 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์

โดยพวกเราทีมงานตำบลพระครูได้เลือกลงพื้นที่ทำความสะอาด ณ สถานที่ที่เราเล็งเห็นว่ามีการใช้ทำกิจกรรมส่วนรวมภายในชุมชน นั่นก็คือ วัด สถานที่ที่ชาวบ้านใช้ทำกิจกรรมทางศาสนาภายในชุมชน

   

กิจกรรมต่อมา เป็นกิจกรรมเชิงรับมือ คือ “รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดของโรค” โดยชาว U2T จะร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิด ด้วยการ

– ศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน

– เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติก่อน และหลังฉีดวัคซีน

– เร่งสำรวจคนในชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เร่งสร้างความมั่นใจ และอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ และคนในชุมชนได้รับการฉัดวัคซีน

ซึ่งเราทีมงาน U2T ตำบลพระครู ได้มีการจัดทำสติกเกอร์ และวีดีโอเชิญชวนให้ชาวบ้านทุกคนออกไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และนอกจากนั้นเรายังได้นำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแอลกอฮอลล์ให้กับชาวบ้านตำบลพระครูอีกด้วย

   

              

              

   เนื่องจากสถานการณ์ของการระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีการระบาดในขณะนี้ การประชุม อบรมต่างๆ เรายังคงจัดกิจกรรม แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19เสมอ และด้วยเหตุนี้เราจึงจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น คือ COVID19 WEEK เพื่อให้ชาวบ้านตระหนักถึงการระบาดของไวรัสโควิด-19โดยการเชิญชวนให้ผู้คนในชุมชนออกไปฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและคนในชุมชน และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ ใส่แมสทุกครั้งหากต้องออกไปข้างนอก หลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ที่มีคนแออัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ทางเราทีมงาน U2T อยากให้ชุมชนกลับมาใช้ชีวิตกันปกติอีกครั้ง ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องร่วมด้วยช่วยกัน

 

 

อื่นๆ

เมนู