1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

HS09 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้า นางสาวสุจิตรา แสงวาโท กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Products)”  วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา (ชั้น2) อาคาร25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  อบรมในหัวข้อเรื่อง Story ลายผ้ามัดหมี่อัตลักษณ์ชุมชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ออกแบบโดย นายกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีหมู่บ้านมี่เข้าร่วม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา

   

โดยลายผ้าไหมมัดหมี่จะมีเรื่องราวของบ้านหนองขวางน้อยที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์      มี 4 ส่วนคือ

1 .พลังความปรองดองกลมเกลียวสามัคคีของชาวบ้านบ้านหนองขวางน้อยในพื้นที่ทั้งส่วนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานจากจังหวัดร้อยเอ็ดที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์คือภาษาไทยลาวที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของชุมชนตำบลพระครู

2 .รูปลักษณะความความงามแสงสว่างของดวงอาทิตย์หรือที่เป็นบริเวณใดในเขตบ้านหนองขวางน้อยตั้งแต่ดั้งเดิมมีสระที่เกิดขึ้นตามแนวยาวซึ่งเมื่อดวงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกของสระน้ำจะขวางอาทิตย์ซึ่งในภาษาอีสานเรียกว่าหวงตะเวนเป็นที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้านหนองขวางน้อย

3 .รูปลักษณ์ของภูมิศาสตร์ของพื้นที่อุดมสมบูรณ์โดยมีพื้นที่ทำมาหากินมีหนองน้ำหรือสระน้ำเป็นแหล่งทำมาหากินประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัยทำให้ประชาชนในชุมชนมีน้ำในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

4 .รูปลักษณ์การให้สีอารมณ์ของสีและความหมายของสีที่ใช้สื่อความหมายและตีความสีเหลืองสีของแสงสว่างของดวงอาทิตย์ความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองสีแดงเป็นพี่น้องรักใครในชุมชนเสมือนสายเลือดเดียวกันสีเม็ดมะขามความขยันความมุ่งมานะอดทนของคนในชุมชนสีเขียวความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แต่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในชุมชนสีกรมท่าความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนในชุมชน

สัญลักษณ์ในลวดลายผ้าออกแบบนำรูปลักษณ์และอารมณ์จากแรงบันดาลใจทั้งสี่ส่วนสร้างเป็นผ้าลายอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านหนองขวางน้อยสำหรับทอด้วยเทคนิคมัดหมี่เพื่อสื่อถึงความเป็นมาการตั้งชื่อหมู่บ้าน การอพยพมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ ความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีวัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์เอกลักษณ์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จากนั้นผู้ออกแบบนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ตีความหาโครงสร้างลายผ้าไหมมัดหมี่ดังนี้สร้างเรขาคณิตพื้นที่ 2 น้ำและวงกลมสื่อถึงดวงอาทิตย์ที่เป็นที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้านลายนาคเกี้ยวเป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ศาสนางานบุญประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ฮีด12 คลอง 14 จึงตั้งชื่อลายผ้าไหมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนว่า “นาคล้อมตะวัน”

อัตลักษณ์ชุมชนลายผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองมะค่าแต้มีแรงบันดาลใจ 4 ส่วนคือ

1. พลังความรักและความสามารถของครูย่าตายายที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานจากจังหวัดอุบลราชธานีที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของคนหนองมะค่าแต้ภาษาถิ่นคือภาษาไทยลาว

2 .รูปลักษณ์และความงามของต้นมะค่าแต้ที่พบในพื้นที่ก่อนตั้งถิ่นฐาน

3 .รูปลักษณะของภูมิศาสตร์ของพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยมีพื้นที่ทำมาหากินที่เรียกว่าหนองน้ำเป็นแหล่งทำมาหากินประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

4 .การให้สีและความหมายของสีสีเหลืองสีของดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่คนในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้จากการปลูกดอกดาวเรืองความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองสีแดงเลือดตื่นถึงความอดทนความขยันในการประกอบอาชีพมะขามความสำเร็จความสมหวังในการประกอบอาชีพสีเขียวความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แหล่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในชุมชน

ส่วนสัญลักษณ์ในลวดลายผ้าผู้ออกแบบนำรูปลักษณ์และอารมณ์จากแรงบันดาลใจทั้ง 4 ส่วนสร้างเป็นลายผ้าอัตลักษณ์ของชุมชนสำหรับทอด้วยเทคนิคมัดหมี่เพื่อเสริมความรักความซื่อสัตย์และความสามัคคีของคนที่อาศัยในพื้นที่บ้านมีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อที่เป็นจุดเด่นที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยผู้ออกแบบตีความและวิเคราะห์ลายผ้าลายดอกดาวเรืองแสดงถึงความรุ่งโรจน์มั่งคั่งมั่งคั่งรุ่งเรืองความสามัคคีเกาะเกี่ยวอันเป็นหนึ่งอันเดียวกันจึงเป็นที่มาของชื่อลายผ้าไหมอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านหนองมะค่าแต้คือ “ช่อดอกแต้”

อัตลักษณ์ชุมชนบ้านชุมทองพัฒนาแรงบันดาลใจมาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีการทำประชาคมรวบรวมข้อมูลความเป็นมาของชุมชนบ้านชุมทองพัฒนาโดยกลุ่มสมาชิกทอผ้าไหมเพื่อที่จะออกแบบจะนำข้อมูลที่ได้จากชุมชนไปวิเคราะห์ข้อมูลสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่ที่ 3 ส่วนก็คือ

1.พลังความรักความสามัคคีในการรวบรวมและก่อตั้งหมู่บ้านโดยแยกชุมชนจากบ้านม่วงเหนือโคกใหญ่ทองวัดปทุมทองหมู่บ้านด้วยตนเองเป็นบ้านชุมทองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของชุมชนชุมทองพัฒนาในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยและมีเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ที่โดดเด่นภูมิใจในภาษาถิ่นผลก็คือภาษาเขมร

2. รูปร่างและความงามของชาติพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ของตำบลพระครูมีประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ

3. อารมณ์ของสีและความหมายสีที่ใช้ในการตีความหมาย

สีขาวมันปูสีของความเคร่งครัดในด้านชาติพันธุ์ของชุมชนอย่างเหนียวแน่นสีเหลืองสีของความเชื่อในการสืบทอดภูมิปัญญาประเพณีทางด้านพิธีกรรมทางศาสนาสีแดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความสามัคคีของคนในชุมชนเสมือนสายเลือดเดียวกัน

สีเม็ดมะขามเขียนความมุ่งมานะของคนในชุมชนสีเขียวอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่ของคนในชุมชนผู้ออกแบบและอารมณ์จากแรงบันดาลใจทั้งสามส่วนเป็นลายผ้าสำหรับทอด้วยเทคนิคผ้าไหมมัดหมี่เพื่อสื่อความรักความสามัคคีของคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชาติพันธุ์ที่โดดเด่นประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อที่เคร่งครัดโดยผู้ออกแบบได้วิเคราะห์จากการข้อมูลสร้างแรงบันดาลใจคือลวดลายของผ้าไหมมัดหมี่ได้นำความงามของเครื่องประดับของชาติพันธุ์เขมรโบราณดั้งเดิมโครงสร้างและความงามของเครื่องทรงเขมรในที่นี้ก็คือทับทรวงที่เรียกว่าขจรของสูงของข้าที่สามารถสื่อความหมายถึงการตั้งชื่อของหมู่บ้านด้วยคือชุมทองพัฒนาออกแบบเป็นลายผ้าไหมมัดหมี่อัตลักษณ์ของชุมชน ลายทับทรวงลูกหลานที่แตกเป็นหน่อชาติพันธุ์ รายล้อมบรรพบุรุษที่หวงแหน ความหมายในการตั้งชื่อหมู่บ้าน ลายขอกระจอนความสามัคคีเกาะเกี่ยวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเป็นที่มาของชื่อผ้าไหมอัตลักษณ์ของบ้านชุมชนพัฒนาคือ”ชุมทองระย้า”

โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งได้มีการให้ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้ตั้งชื่อผ้าไหมมัดหมี่ลายเอกลักษณ์ของชชุมชนตนเอง และได้มีการมอบอุปกรณ์สำหรับทำผ้าไหมมัดหมี่ลายเอกลักษณ์ต้นแบบอีกด้วย

และผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ได้ดำเนินกิจกรรมพิเศษ COVID19 WEEK ในพื้นที่ 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเชิงรุก และกิจกรรมเชิงรับมือ โดยกิจกรรมเชิงรุก คือ “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยจะเน้นการเข้าไป เคลียร์พื้นที่ทำความสะอาด เพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้สามารถลงพื้นที่ เข้าไปปฎิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยจะมี 3 Step คือ

Step ที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด

Step ที่ 2 สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด

Step ที่ 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Products)”  วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา (ชั้น2) อาคาร25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  อบรมในหัวข้อเรื่อง Story ลายผ้ามัดหมี่            อัตลักษณ์ชุมชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ออกแบบโดย นายกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีหมู่บ้านมี่เข้าร่วม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา

   

โดยลายผ้าไหมมัดหมี่จะมีเรื่องราวของบ้านหนองขวางน้อยที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์      มี 4 ส่วนคือ

1 .พลังความปรองดองกลมเกลียวสามัคคีของชาวบ้านบ้านหนองขวางน้อยในพื้นที่ทั้งส่วนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานจากจังหวัดร้อยเอ็ดที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์คือภาษาไทยลาวที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของชุมชนตำบลพระครู

2 .รูปลักษณะความความงามแสงสว่างของดวงอาทิตย์หรือที่เป็นบริเวณใดในเขตบ้านหนองขวางน้อยตั้งแต่ดั้งเดิมมีสระที่เกิดขึ้นตามแนวยาวซึ่งเมื่อดวงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกของสระน้ำจะขวางอาทิตย์ซึ่งในภาษาอีสานเรียกว่าหวงตะเวนเป็นที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้านหนองขวางน้อย

3 .รูปลักษณ์ของภูมิศาสตร์ของพื้นที่อุดมสมบูรณ์โดยมีพื้นที่ทำมาหากินมีหนองน้ำหรือสระน้ำเป็นแหล่งทำมาหากินประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัยทำให้ประชาชนในชุมชนมีน้ำในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

4 .รูปลักษณ์การให้สีอารมณ์ของสีและความหมายของสีที่ใช้สื่อความหมายและตีความสีเหลืองสีของแสงสว่างของดวงอาทิตย์ความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองสีแดงเป็นพี่น้องรักใครในชุมชนเสมือนสายเลือดเดียวกันสีเม็ดมะขามความขยันความมุ่งมานะอดทนของคนในชุมชนสีเขียวความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แต่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในชุมชนสีกรมท่าความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนในชุมชน

สัญลักษณ์ในลวดลายผ้าออกแบบนำรูปลักษณ์และอารมณ์จากแรงบันดาลใจทั้งสี่ส่วนสร้างเป็นผ้าลายอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านหนองขวางน้อยสำหรับทอด้วยเทคนิคมัดหมี่เพื่อสื่อถึงความเป็นมาการตั้งชื่อหมู่บ้าน การอพยพมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ ความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีวัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์เอกลักษณ์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จากนั้นผู้ออกแบบนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ตีความหาโครงสร้างลายผ้าไหมมัดหมี่ดังนี้สร้างเรขาคณิตพื้นที่ 2 น้ำและวงกลมสื่อถึงดวงอาทิตย์ที่เป็นที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้านลายนาคเกี้ยวเป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ศาสนางานบุญประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ฮีด12 คลอง 14 จึงตั้งชื่อลายผ้าไหมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนว่า “นาคล้อมตะวัน”

 

อัตลักษณ์ชุมชนลายผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองมะค่าแต้มีแรงบันดาลใจ 4 ส่วนคือ

1. พลังความรักและความสามารถของครูย่าตายายที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานจากจังหวัดอุบลราชธานีที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของคนหนองมะค่าแต้ภาษาถิ่นคือภาษาไทยลาว

2 .รูปลักษณ์และความงามของต้นมะค่าแต้ที่พบในพื้นที่ก่อนตั้งถิ่นฐาน

3 .รูปลักษณะของภูมิศาสตร์ของพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยมีพื้นที่ทำมาหากินที่เรียกว่าหนองน้ำเป็นแหล่งทำมาหากินประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

4 .การให้สีและความหมายของสีสีเหลืองสีของดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่คนในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้จากการปลูกดอกดาวเรืองความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองสีแดงเลือดตื่นถึงความอดทนความขยันในการประกอบอาชีพมะขามความสำเร็จความสมหวังในการประกอบอาชีพสีเขียวความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แหล่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในชุมชน

ส่วนสัญลักษณ์ในลวดลายผ้าผู้ออกแบบนำรูปลักษณ์และอารมณ์จากแรงบันดาลใจทั้ง 4 ส่วนสร้างเป็นลายผ้าอัตลักษณ์ของชุมชนสำหรับทอด้วยเทคนิคมัดหมี่เพื่อเสริมความรักความซื่อสัตย์และความสามัคคีของคนที่อาศัยในพื้นที่บ้านมีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อที่เป็นจุดเด่นที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยผู้ออกแบบตีความและวิเคราะห์ลายผ้าลายดอกดาวเรืองแสดงถึงความรุ่งโรจน์มั่งคั่งมั่งคั่งรุ่งเรืองความสามัคคีเกาะเกี่ยวอันเป็นหนึ่งอันเดียวกันจึงเป็นที่มาของชื่อลายผ้าไหมอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านหนองมะค่าแต้คือ “ช่อดอกแต้”

 

อัตลักษณ์ชุมชนบ้านชุมทองพัฒนาแรงบันดาลใจมาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีการทำประชาคมรวบรวมข้อมูลความเป็นมาของชุมชนบ้านชุมทองพัฒนาโดยกลุ่มสมาชิกทอผ้าไหมเพื่อที่จะออกแบบจะนำข้อมูลที่ได้จากชุมชนไปวิเคราะห์ข้อมูลสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่ที่ 3 ส่วนก็คือ

1.พลังความรักความสามัคคีในการรวบรวมและก่อตั้งหมู่บ้านโดยแยกชุมชนจากบ้านม่วงเหนือโคกใหญ่ทองวัดปทุมทองหมู่บ้านด้วยตนเองเป็นบ้านชุมทองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของชุมชนชุมทองพัฒนาในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยและมีเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ที่โดดเด่นภูมิใจในภาษาถิ่นผลก็คือภาษาเขมร

2. รูปร่างและความงามของชาติพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ของตำบลพระครูมีประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ

3. อารมณ์ของสีและความหมายสีที่ใช้ในการตีความหมาย

สีขาวมันปูสีของความเคร่งครัดในด้านชาติพันธุ์ของชุมชนอย่างเหนียวแน่นสีเหลืองสีของความเชื่อในการสืบทอดภูมิปัญญาประเพณีทางด้านพิธีกรรมทางศาสนาสีแดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความสามัคคีของคนในชุมชนเสมือนสายเลือดเดียวกัน

สีเม็ดมะขามเขียนความมุ่งมานะของคนในชุมชนสีเขียวอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่ของคนในชุมชนผู้ออกแบบและอารมณ์จากแรงบันดาลใจทั้งสามส่วนเป็นลายผ้าสำหรับทอด้วยเทคนิคผ้าไหมมัดหมี่เพื่อสื่อความรักความสามัคคีของคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชาติพันธุ์ที่โดดเด่นประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อที่เคร่งครัดโดยผู้ออกแบบได้วิเคราะห์จากการข้อมูลสร้างแรงบันดาลใจคือลวดลายของผ้าไหมมัดหมี่ได้นำความงามของเครื่องประดับของชาติพันธุ์เขมรโบราณดั้งเดิมโครงสร้างและความงามของเครื่องทรงเขมรในที่นี้ก็คือทับทรวงที่เรียกว่าขจรของสูงของข้าที่สามารถสื่อความหมายถึงการตั้งชื่อของหมู่บ้านด้วยคือชุมทองพัฒนาออกแบบเป็นลายผ้าไหมมัดหมี่อัตลักษณ์ของชุมชน ลายทับทรวงลูกหลานที่แตกเป็นหน่อชาติพันธุ์ รายล้อมบรรพบุรุษที่หวงแหน ความหมายในการตั้งชื่อหมู่บ้าน ลายขอกระจอนความสามัคคีเกาะเกี่ยวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเป็นที่มาของชื่อผ้าไหมอัตลักษณ์ของบ้านชุมชนพัฒนาคือ”ชุมทองระย้า”

 

โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งได้มีการให้ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้ตั้งชื่อผ้าไหมมัดหมี่ลายเอกลักษณ์ของชชุมชนตนเอง และได้มีการมอบอุปกรณ์สำหรับทำผ้าไหมมัดหมี่ลายเอกลักษณ์ต้นแบบอีกด้วย

และผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ได้ดำเนินกิจกรรมพิเศษ COVID19 WEEK ในพื้นที่ 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเชิงรุก และกิจกรรมเชิงรับมือ โดยกิจกรรมเชิงรุก คือ “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยจะเน้นการเข้าไป เคลียร์พื้นที่ทำความสะอาด เพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้สามารถลงพื้นที่ เข้าไปปฎิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยจะมี 3 Step คือ

Step ที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด

Step ที่ 2 สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด

Step ที่ 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์

กิจกรรมต่อมา เป็นกิจกรรมเชิงรับมือ คือ “รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดของโรค” โดยชาว U2T จะร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิด ด้วยการ

– ศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน

– เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติก่อน และหลังฉีดวัคซีน

– เร่งสำรวจคนในชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เร่งสร้างความมั่นใจ และอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ และคนในชุมชนได้รับการฉัดวัคซีน

การรวมพลังฉีดวัคซีนของชาว U2T ในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน เพื่อให้ชุมชนกลับมาใช้ชีวิตกัน อย่างปกติในเร็ววัน

กิจกรรมต่อมา เป็นกิจกรรมเชิงรับมือ คือ “รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดของโรค” โดยชาว U2T จะร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิด ด้วยการ

– ศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน

– เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติก่อน และหลังฉีดวัคซีน

– เร่งสำรวจคนในชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เร่งสร้างความมั่นใจ และอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ และคนในชุมชนได้รับการฉัดวัคซีน

การรวมพลังฉีดวัคซีนของชาว U2T ในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน เพื่อให้ชุมชนกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติ

อื่นๆ

เมนู