รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2564

            สวัสดีคะ ดิฉันนางสาววีรนุช  พาปาน ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ในตำแหน่ง กพร  ในกลุ่มของ HS09 – ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์คะ
           ในการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมดิฉันได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นออกพื้นที่รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40  การจัดทำแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ  จัดทำคิวอาร์โค้ดจากเว็บไซต์  https://empui.doe.go.th/auth/index  และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายซึ่งจะกล่าวถึงดังนี้
            ในส่วนนี้จะเป็นการออกหน่วยลงพื้นที่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นการออกหน่วยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรา 40  รวมไปถึงการรับรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40   และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับผู้ประกันตนในกรณีอื่น ๆ  ซึ่งการออกหน่วยลงพื้นที่จะเป็นการออกหน่วยร่วมกับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย หลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ใช้ในการเกษตร  ซึ่งจะเป็นโครงการของกรมการจัดหางานทำงานร่วมกันกับประกันสังคม
               การได้รับมอบหมายให่จัดทำแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ  จะเป็นการนำข้อมูลส่วนที่สามารถเปิดเผยได้มาจัดทำแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาดูได้ทั้งในทางกายภาพและในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้รับมอบหมายงานจากท่านประธาน ถาวร  ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
               ดิฉันและคณะปฏิบัติงาน กพร ได้รับมอบหมายให้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และพานพุ่มรวมทั้งพิจารณาตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตาม  เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันฉัตรมงคล  4 พฤษภาคม 2564
               การจัดทำคลิปวิดีโอในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเบิกสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 40  เพื่อให้ผู้ประกันตนทราบขั้นตอนในการเบิกสิทธิประโยชน์มีอะไรบ้างและในแต่ละกรณีจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
                ในส่วนนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานซึ่งจะเป็นการจัดทำขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านเว็บไซต์  https://empui.doe.go.th/auth/
index   สร้างคิวอาร์โค้ดจากเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นโดยไม่เสียเวลาในการพิมพ์ URL  และนำไปติดตั้งรอบอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ให้ผู้ประกันตนในทำตามขั้นตอน
               นำสติกเกอร์โลโก้ประกันสังคมติดที่กล่องเยี่ยมผู้ประกันตน  เพื่อนำไปเยี่ยมผู้ประกันตนที่อยู่ในประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นกรณีทุพพลภาพ  หรือในโอากาศต่าง ๆ เช่น ผู้ประกันตนที่ติดโควิด 19  และพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่  รวมไปถึงการนำภาชนะในครัวเรือนไว้แจกจ่ายให้กับผู้ประกันตนในการออกหน่วยต่าง ๆ  เช่น การออกหน่วยประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์มาตรา 40 เป็นต้น

และในการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น  การรับไปรษณีย์  การจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำส่งไปยังผู้ประกันตนทางไปรษณีย์  เรื่อง  แจ้งให้รับเงินสมทบส่วนที่เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน  จำนวน  82 ฉบับ  เรื่อง  ขอความร่วมมือทำธุรกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e – service)  และสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) จำนวน 440 ฉบับ เป็นต้น

              จากการทำงานที่ผ่านมาจะเข้าสู่เดือนที่ 4  ในการปฏิบัติงาน  ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น  มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น  ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี  ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคม

อื่นๆ

เมนู