รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

               สวัสดีคะ ดิฉันนางสาววีรนุช  พาปาน ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ในตำแหน่ง กพร  ในกลุ่มของ HS09 – ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์คะ
             โดยการปฏิบัติงานภายในสำนักงานจะปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลของผู้ประกันตนในการขอรับประโยชน์ทดแทน  กรณีว่างงาน  ซึ่งจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร  การแนะนำการขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านเว็บไซต์  https://empui.doe.go.th  ซึ่งในแต่วันจะต้องนำข้อมูลของผู้ประกันตนที่มาขอรับประโยชน์ทดแทน  กรณีว่างงานนี้นำไปบันทึกลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป  นอกจากนั้นยังปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  การออกเลขหนังสือราชการจากแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  การบันทึกรายชื่อ จำนวน ผู้ประกันตนที่เข้ามายื่นขอรับประโยชน์ทดแทน  กรณีว่างงานลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และงานอื่น ๆ

 

                  นอกจากนั้นดิฉันได้รับมอบหมายให้จัดทำสื่อวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40  และให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40  หมายเหตุ วิดีโอไม่คมชัดเนื่องจากเว็บไซต์จำกัดขนาดเพียง 8 MB
             และประจำเดือนเมษายนผู้ปฏิบัติงาน กพร ประจำสำนักงานประกันสังคมได้รับมอบหมายให้จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม
              จากการทำงานที่ผ่านมาจะเข้าสู่เดือนที่ 3  ในการปฏิบัติงาน  ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น  มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น  ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี  ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคม

อื่นๆ

เมนู