รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนมีนาคม 2564

                  สวัสดีคะ ดิฉันนางสาววีรนุช  พาปาน ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ในตำแหน่ง กพร  ในกลุ่มของ HS09 – ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์คะ

                  1 – 5  มีนาคม ดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานบริหารทั่วไปของสำนักงานประกันสังคม จ.บุรีรัมย์  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการการรับแจ้งปัญหาในการลงทะเบียน โครงการ ม33เรารักกัน  การติดต่อสอบถามไปยังสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อสอบถามปัญหาในการลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน  ว่าลูกจ้างของสถานประกอบการสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่ ซึ่งเป็นการดูแลเอาใจใส่ผู้ประกันตนในมาตรา 33

               นอกจากการดูแลรับเรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียน โครงการ ม33เรารักกันนั้น   ยังปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการลงรับหนังสือราชการลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในสำนักงาน

               8 – 12  มีนาคม  ดิฉันได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานสิทธิประโยชน์  เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับลงทะเบียนในการขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีว่างงาน  และแนะนำการขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านเว็บไซต์ https://empui.doe.go.th/ ของกรมการจัดหางาน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนที่มาใช้บริการ

                   

                   และการบันทึกข้อมูลการขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีว่างงานลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลของโรงพยาบาลตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตน  การตรวจสอบการส่งเงินสมทบต่าง ๆ ของผู้ประกันตน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในการทำงาน

           

                   

                  จากการทำงานที่ผ่านมาจะเข้าสู่ 2 เดือนในการปฏิบัติงาน  ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น  มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น  ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี  ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคม

อื่นๆ

เมนู