1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม(เพิ่มเติม) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มี.ค.64

HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม(เพิ่มเติม) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มี.ค.64

ข้าพเจ้า นายกลวัชร ศรีหาบุญทัน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ (ก.พ.ร.) ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันที่ 11-14 มีนาคม 2564  ณ ตำบลพระครู อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยเมื่อวันที่ มีนาคม 2564 ได้มีการเข้าร่วมการประชุมร่วมกับ นายวินัย นุรักษ์รัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของเดือนกุมภาพันธ์ หัวข้อเกี่ยวกับความคืบหน้าของการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นลงพื้นที่เพิ่มเติมจากเมื่อเดือนที่แล้ว ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับหมอบหมายให้ลงในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบสำรวจข้อมูลตามแบบสอบถาม ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และแบบสอบถามผลกระบทจากสถาานการณ์การระบาดโควิด 19 (02) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ เป็นต้น ช่วงว่างจากการประกอบอาชีพหลัก ประชาชนมีอาชีพรับจ้างเสริม เช่น รับจ้างตัดอ้อย ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม เป็นต้น  ซึ่งในระยะเวลาที่ลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลตามแบบสอบถาม พบเจอปัญหาจากสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหาน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอ และฝุ่นควัน ซึ่งฝุ่นเกิดจากการวิ่งของรถบรรทุกอ้อย อีกทั้งพบว่าในพื้นที่แสงสว่างไม่เพียงพอตามแยกทางเข้าหมู่บ้าน และตามซอยถนนภายในหมู่บ้าน

ส่วนในแบบสำรวจข้อมูลด้านโควิด 19 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ และเข้าใจ ซึ่งได้รับข่าวสารจากการดูโทรทัศน์ วิทยุ ทำให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และมีความใส่ใจในการดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยการสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ เป็นประจำ

จากการสำรวจในครั้งนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการลงสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู