หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายกลวัชร ศรีหาบุญทัน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ (ก.พ.ร.)  ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคน รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้เข้าร่วมโครงการอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา (ชั้น2) อาคาร25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นการอบรม  เกี่ยวกับ การทำลายลายผ้ามัดหมี่ จากอัตลักษณ์ชุมชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ออกแบบโดย นายกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีหมู่บ้านมี่เข้าร่วม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา

ลายผ้ามัดหมี่ที่ออกแบบโดย คุณกฤษกร แก้วโบราณ ทั้งสามหมู่บ้านเกิดจากการจัดกิจกรรมที่มีการถ่ายทอดเรื่องราว ความเป็นมาของแต่ละหมู่บ้าน ทำให้เกิดลายออกมา หรือก็คือ ลายอัตลักษณ์ผ้ามัดหมี่  ซึงได้กิจกรรมให้กลุ่มทอผ้าไหม ได้ร่วมกันตั้งชื่อผ้ามัดหมี่ประจำหมู่บ้านของตน มีชื่อดังนี้

บ้านหนองขวางน้อย ตั้งชื่อลายผ้าไหมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนว่า “นาคล้อมตะวัน”

แรงบันดาลใจ มี 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 . พลังความปรองดองกลมเกลียวสามัคคีของชาวบ้านหนองขวางน้อย

ส่วนที่2. รูปลักษณ์ความสวยงามแสงสว่างของดวงอาทิตย์ บริเวณพื้นที่หนองขวางน้อยแต่เดิมเป็นสระที่มีแนวยาวขวางพระอาทิตย์

ส่วนที่3. รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ความอุดมสมบูรณ์มีหนองน้ำ เกษตรกรรม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ส่วนที่4. รูปลักษณ์การให้สีแสงและความหมายดังนี้ สีเหลืองเปรียบเหมือนแสงสว่างของดวงอาทิตย์ สีแดงเปรียบดั่งความเป็นพี่น้องที่รักใคร่ในชุมชนสายเลือดเดียวกัน สีเม็ดมะขามเหมือนความขยันความมุมานะและอดทน สีเขียวคือความอุดมสมบูรณ์แหล่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในชุมชน และสีเทาเปรียบเหมือนความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนในชุมชน

            บ้านหนองมะค่าแต้ ตั้งชื่อลายผ้าไหมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนว่า “ช่อดอกแต้”

แรงบันดาลใจ มี 4 ส่วน คือ

ส่วนที่1. พลังความรักความสามัคคีของปู่ย่าตายายที่อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี การใช้ภาษาถิ่นคือภาษาไทลาว

ส่วนที่2. รูปลักษณ์และความงามของต้นมะค่าแต้ๆที่พบในพื้นที่ก่อนตั้งถิ่นฐาน

ส่วนที่3. รูปลักษณ์ภูมิศาสตร์ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยพื้นที่ที่ทำมาหากินเรียกว่าหนอง เป็นแหล่งน้ำทำมาหากิน และใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ส่วนที่4. รูปลักษณ์การให้สีให้ความหมายไว้ดังนี้ สีเหลืองคือสีของดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่คนในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้จากการปลูกดาวเรืองสื่อถึงความรุ่งโรจน์ รุ่งเรือง สีแดงเลือดสื่อถึงความอดทนความขยันในการประกอบอาชีพเป็นจุดเด่นของชุมชน สีเม็ดมะขามให้ความรู้สึกถึงความสำเร็จความสมหวังในการประกอบอาชีพ และสีเขียวความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แหล่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในชุมชน

               บ้านชุมทองพัฒนา ตั้งชื่อลายผ้าไหมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนว่า “ชุมทองระย้า”

แรงบันดาลใจ มี 3 ส่วน คือ

ส่วนที่1. พลังความรักและความสามัคคีในการรวบรวมก่อตั้งหมู่บ้าน โดยแยกมาจากบ้านหนองม่วงเหนือ โคกยายทอง วัดป่าชุมทอง ตั้งหมู่บ้านด้วยตนเองและมีเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ที่โดดเด่นภูมิใจในภาษาถิ่นของชุมชน คือ ภาษาเขมร

ส่วนที่2. รูปลักษณ์และความงามของชาติพันธุ์พี่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ตำบลพระครู มีประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ

ส่วนที่3. รูปลักษณ์การให้สีโดยให้ความหมายไว้ดังนี้ ข้าวมันปูคือสีของความเคร่งครัดด้านชาติพันธุ์ของชุมชน สีเหลืองคือสีของความเชื่อในการสืบทอดภูมิปัญญาประเพณีทางด้านพิธีกรรมศาสนา สีแดงคือความอันเป็นหนึ่งเดียวกันความสามัคคีของคนในชุมชน สีเม็ดมะขามคือความขยันความมุ่งมานะของคนในชุมชนและสีเขียว เปรียบเหมือนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ แหล่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมชุมชน

 

เมื่อจบกิจกรรมการอบรมแล้ว  ได้มีการประชุมแบ่งหน้าที่การทำงานที่ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำกลุ่มตำบลพระครู ให้กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ทำวิดีโอรณรงค์การฉีดวัคซีน covid 19

ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฎิงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ทำงานลงพื้นที่ เพื่อทำกิจกรรมเชิงรับมือ คือ “รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดของโรค” โดยชาว U2T จะร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิด ด้วยการ อีกทั้งยังสัมภาษณ์ ผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนมาแล้ว ถึง ผลข้างเคียงต่างๆ เพื่อนำมาประกอบ วิดีโอรณรงค์การฉีดวัคซีน covid 19

ในวันที่  28  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฎิงานที่ได้รับมอบหมาย  ได้ลงพื้นที่ ณ วัดบ้านหนองมะค่าแต้ หมู่9 บ้านหนองมะค่าแต้ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มบัณฑิตและอาจารย์ประจำกลุ่มตำบลพระครู ได้แก่ อาจารย์ ยุพาวดี อาจหาญ และ อาจารย์ ทิพวิลย์ เหมรา ได้ทำการแพ็คแมสและแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อทำการแจกให้แก่ประชากรหมู่บ้านต่างๆในตำบลพระครูเพื่อรณรงค์การแพร่ระบาดของ covid 19 อีกทั้งยัง ทำความสะอาดศาลาวัดบ้านหนองมะค่าแต้

 

อื่นๆ

เมนู