ประจำเดือน มิถุนายน

 

ข้าพเจ้า นางสาวสมร ดีรบรัมย์  ประเภทประชาชน  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

          จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการรายตำบล 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ ดิฉัน นางสาว สมร ดีรบรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาชนตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 8.00 น.ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ดิฉันและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ในครั้งนี้โดยมีคณะอาจารย์ของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และทางคณะอาจารย์ได้เรียนเชิญนายกฤษกร แก้วโบราณ เป็นวิทยากรในครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมของการมีสตอร์รี่ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์เป็นของตัวเองในแต่ละหมู่บ้านให้แก่3กลุ่มทอผ้าไหมของตำบลพระครู กลุ่มทอผ้าไหมของตำบลพระครู มี 3 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้,หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย,หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา นายกฤษกร แก้วโบราณ ได้แนะนำเรื่องการมีสตอร์รี่และมีรูปลักษณ์เป็นของตัวเองในแต่ละหมู่บ้านของกลุ่มทอผ้าไหมแต่ละหมู่บ้านทั้ง 3หมู่บ้าน คือ หมู่.9 บ้านหนองมะค่าแต้มีรูปลักษณ์การให้สี คือ สีเหลือง ดอกดาวเรืองชาวบ้านหนองมะค่าแต้ปลูกดอกดาวเรือง สีแดง สื่อถึง ความอดทนขยันขันแข็ง สีเม็ดมะขาม สื่อถึง ความสำเร็จ,สมหวัง สีเขียว สื่อถึง ความอุดมสมบูรณ์ /หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อยมีรูปลักษณ์การให้สี คือ สีเหลืองสีของแสงสว่างพระอาทิตย์ ความรุ่งโรจน์รุ่งเรือง,สีแดง สื่อถึง ความเป็นพี่น้องรักใคร่กันในชุมชนเสมือนสายเลือดเดียวกัน,สีเม็ดมะขาม สื่อถึง ความขยัน ความมุ่งมานะ อดทน, สีเขียว สื่อถึง แหล่งความอุดมสมบูรณ์, สีกรมท่า สื่อถึง ความจงรักภัคดี เทิดทูลองค์พระมหากษัตริย์ / หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนามีรูปลักษณ์การให้สี คือ สีขาวมันปู สื่อถึง สีของความเคร่งครัดในด้านชาติพันธุ์ของชุมชนอย่างเหนียวแน่น สีเหลือง สื่อถึง สีของความเชื่อในการสืบทอดภูมิปัญญาประเพณีทางด้านพิธีกรรมทางศาสนา สีแดง สื่อถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสามัคคีของคนในชุมชนเสมือนสายเลือดเดียวกัน สีเม็ดมะขาม สื่อถึง ความขยันความมุ่งมานะของคนในชุมชน สีเขียว ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แหล่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ของชุมชน และภาพรวมทั้ง 3 หมู่บ้านนี่คือ มีรูปลักษณ์และความงามของลายผ้าไหมที่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ของตำบลพระครู มีประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ

          และ เวลา 9.00 น.ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ดิฉันและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติทุกท่านได้ไปร่วมโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมมะวันวิสาขบูชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำโดย นางสาวพิยะดา  เสียงประเสริฐ นายจักริน จริงประโคน นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4  ในช่วงเช้าดิฉันและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้รับฟังการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาส นายอำเภอนางรอง เข้าพิธีเปิดการเสวนาปลูกป่าชุมชนตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ร่วมเสวนา พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์เจ้าคณะตำบลหนองกง/พ่อดำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จ.บุรีรัมย์/ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์/นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน/นายเดช สวัสดิ์พูน กำนันตำบลหนองยายพิมพ์/นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์/อาจารย์ไพรัช ชื่นศรี เจ้าของศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์/นายคำนึง เจริญศิริ เจ้าของสวนป่าคืนถิ่น ปราชญ์หนุ่มแห่งบ้านตามา/นายพิชาญ ดัดตนรัมย์ ฉายาช่างดำอินดี้แห่งกระท่อมดินกินแดด  ดำเนินการเสวนาโดย คุณมนัญญา ม่วงสมมุข ผู้ประกาศข่าว สวท.บุรีรัมย์ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์/ เวลา 12.00 น.รับประทานอาหารร่วมกัน(บริการตนเอง รักษาระยะห่างทางสังคม) /เวลา 13.00-15.00 น. ร่วมปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน พื้นที่ 20 ไร่ ด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ / เวลา 15.00 น. กล่าวปิดกิจกรรมบุญสร้างสรรค์โดย พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์ / หมายเหตุ จำกัดคนเข้าร่วม ณ สถานที่จัดเวทีเสวนาไม่เกิน 50 คน เพื่อรักษามาตรการป้องกันโควิด-19

          และ เวลา 14.00 น.ของวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ดิฉันและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อ เรื่อง เชิญชวนชาวบ้านทำความสะอาดชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น วัด,โรงเรียน,และที่สาธารณะ เป็นต้น อาจารย์,ดิฉันและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้ลงพื้นที่ที่วัดหนองมะค่าแต้และอาจารย์ยุพาวดี อาจหาญและอาจารย์ทิพวัลย์ เหมรา ได้พูดคุยและแบ่งงานให้กับดิฉันและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ให้ช่วยทำความสะอาดบริเวณวัดและศาลาวัดบ้านหนองมะค่าแต้และได้ช่วยกันแพ็คหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแจกให้กับกลุ่มทอผ้าไหมทั้ง3หมู่บ้าน คือ หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา เป็นอันจบภารกิจ

 

อื่นๆ

เมนู