ประจำเดือน กรกฎาคม

ข้าพเจ้า นางสาวสมร ดีรบรัมย์  ประเภทประชาชน  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

          จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการรายตำบล 1ตำบล 1มหาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ ดิฉัน นาวสาวสมร ดีรบรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาชนตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 08.00 น. ของวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ดิฉัน,ผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ได้ลงพื้นที่อบรมที่บ้านของคุณแม่ลำดวน แสนสมบัติคุณแม่ลำดวน แสนสมบัติเป็นประธานกลุ่มทอผ้าไหมของ ม.9 บ้านหนองมะค่าแต้ กลุ่มทอผ้าไหมทั้ง3หมู่บ้านมาอบรมที่บ้านของคุณแม่ลำดวน แสนสมบัติทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมอบรมเรื่องขึ้นโครงออกแบบลายผ้าไหม ทางคณะอาจารย์ได้เชิญ นายกฤษกร แก้วโบราณ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้เพื่อทำการสอนการขึ้นโครงลายผ้าไหมให้กับกลุ่มทอผ้าไหมทั้ง3หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และแม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมทั้ง 3 หมู่บ้านได้นำอุปกรณ์มาเพื่อที่จะให้ นายกฤษกร แก้วโบราณ (วิทยากร) สอนการขึ้นโครงออกแบบลายผ้าไหม  นายกฤษกร แก้วโบราณ ได้ลงมือทำการขึ้นโครงออกแบบลายผ้าไหมเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะสอนแม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมขึ้นโครงออกแบบลายผ้าไหมไปพร้อมๆกัน

           แม่ๆกลุ่มทอไหมได้ลงมือทำการขึ้นโครงออกแบบลายผ้าไหมไปพร้อมๆกับ นายกฤษกร แก้วโบราณ วิทยากรของเราให้ความรู้กับแม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมได้ดีมากคะทุ่มเทถ่ายทอดอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับการผลิตผ้าไหมลายอัตลักษณ์ในครั้งนี้แม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตั้งแต่มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการรายตำบล เวลา 12.00 น. คณะอาจารย์,ผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มทอไหมได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน เวลา 13.00 น.นายกฤษกร แก้วโบราณ (วิทยากร)ได้ลงมือทำการสอนขึ้นโครงออกแบบลายผ้าไหมให้กับแม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลา 16.00 น. นายกฤษกร แก้วโบราณ มอบงานการขึ้นโครงออกแบบลายผ้าไหมไปทำเป็นการบ้านที่บ้านของแต่ละกลุ่มทอผ้าไหมและนายกฤษกร แก้วโบราณ ได้นัดแม่ๆกลุ่มทอไหมแต่ละหมู่ทั้ง 3 หมู่ มาอบรมในเดือนกรกฎาคม 2564 นายกฤษกร แก้วโบราณจะได้ทำการสอนตามขั้นตอนต่อไปของแต่ละเดือนแม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมทั้ง 3 หมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขอขอบคุณแม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมทั้ง 3 หมู่บ้าน

          และเวลา 13.00 น. ของวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล Covid19  4.หัวข้อได้แก่ 1.ที่พักอาศัย 2.ตลาด 3.ศาสนสถาน และ 4.โรงเรียน ในแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบ คือ ม.5 บ้านม่วงเหนือ ม.8 บ้านม่วงใต้ ม.13 บ้านชุมทองพัฒนา ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อ.1 ที่พักอาศัยคือให้สำรวจและซักประวัติคนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง,สีส้ม,สีเหลืองเข้ามากักตัวในแต่ละหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านม่วงเหนือ หมู่ 8 บ้านม่วงใต้ หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนาได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ตลาดคือ ให้สำรวจตลาดว่ามีจุดคัดกรองก่อนเข้าตลาดและมีที่วัดอุหภูมิมีเจลล้างมือหรือเปล่าทางตลาดได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด 3.ศาสนสถาน คือ ให้สำรวจวัดว่ามีจุดคัดกรองมีอุหภูมิวัดไข้มีเจลไว้สำหรับล้างมือหรือเปล่าก่อนเข้าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปทางวัดม่วงใต้ หมู่ 8 บ้านม่วงใต้ได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด 4.โรงเรียนคือ ให้สำรวจว่าโรงเรียนมีจุดคัดกรองมีที่วัดอุหภูมิมีเจลล้างมือหรือเปล่าทางโรงเรียนได้ทำตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้ง 3 หมู่บ้านนี้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการลงพื้นที่ในทุกๆครั้งทุกๆเรื่องขอขอบคุณผู้นำหมู่บ้านและ อสม. ทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู