สวัสดีครับ   กระผมนายวัชรินทร์ บวบกระโทก ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภทประชาชน  ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในวันเสาร์ที่22 พฤษภาคม 2564 มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ฯ ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา ชั้น 2 อาคาร 25 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมที่หมู่บ้านหนองมะค่าแต้ ตำบลพระครู เกี่ยวกับความคืบหน้าการออกแบบผ้าไหมลวดลายอัตลักษณ์ โดยวิทยากร คุณกฤษกร แก้วโบราณ วิทยากรมาจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จ.ขอนแก่นได้นำลายผ้าไหมที่เป็นไอเดียความคิดเห็นของชาวบ้านกลุ่มทอผ้าไหมประกอบไปด้วย กลุ่มหมู่บ้านหนองขวางน้อย กลุ่มหมู่บ้านหนองมะค่าแต้ กลุ่มหมู่บ้านชุมทองพัฒนา ได้ระดมสมองในการออกแบบลายผ้าไหมลายอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มมาให้กลุ่มทอผ้าไหมได้ดูลายเพื่อจะนำไปทอมาเป็นผ้าตัวอย่างในครั้งต่อ บ้านหนองมะค่าแต้ ใช้ชื่อลายผ้าว่า ช่อดอกแต้ จะเป็นรูปดอกดาวเรืองตรงกลาง จะมีช่อดอกมะค่าแต้ล้อมรอบ สื่อสัญลักษณ์ในลายผ้าคือ

 1. สีเหลืองดอกดาวเรือง ความหมายคือ ความมั่งคั่ง รุ่งเรือง รำ่รวย ชาวบ้านหนองมะค่าแต้มีอาชีพปลูกดอกดาวเรืองขาย
 2. ต้นมะค่าแต้เป็นต้นไม้ประจำถิ่นแต่ในลายผ้าใช้เป็นช่อดอกแทนความหมายคือ ความสามัคคีกลมเกลียวความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของชุมชน
 3. สีแดงเลือดในลายผ้าสื่อถึง ความขยันขันแข็ง ความอดทนในการประกอบสัมมาอาชีพ
 4. สีเม็ดมะขามสื่อถึงความสำเร็จ ความสมหวัง และความโชคดี
 5. สีเขียว สื่อถึง ความอุดมสมบูรณ์

   บ้านหนองขวางน้อย ใช้ชื่อลายผ้าว่า นาคล้อมตะวัน จะมีรูปพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางและจะมีรูปพญานาคล้อมรอบ สื่อสัญลักษณ์ในลายผ้าคือ

 1. สีเหลือง สื่อถึง แสงสว่างของดวงอาทิตย์ ความรุ่งโรจน์
 2. สีแดง สื่อถึง ความเป็นพี่น้องรักใคร่กันในชุมชน เปรียบเสมือนสายเลือดเดียวกัน
 3. สีเม็ดมะขาม คือ ความ ขยัน มุ่งมั่น อดทน
 4. สีเขียว คือ ความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่เกษตรกรรม
 5. สีกรมท่า คือ ความจงรักภักดี เทิดทูลสถาบันมหากษัตริย์ในชุมชน

บ้านชุมทองพัฒนา ใช้ชื่อลายผ้าว่า ชุมทองระย้า จะมีรูป ลายทับทรวงที่เป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ขอมในสมัยโบราณ ลายโคมระย้า และลายขอกระจอน สื่อสัญลักษณ์ในลายผ้าคือ

 1. สีขาวมันปู คือความเคร่งครัดในด้านชาติพันธ์ของชุมชนอย่างเหนียวแน่น
 2. สีเหลือง คือ ความเชื่อในการสืบทอดภูมิปัญญาประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา
 3. สีแดง คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสามัคคีของคนในชุมชน เสมือนสายเลือดเดียวกัน
 4. สีเม็ดมะขาม คือ ความขยัน ความมุ่งมั่นมานะ ของคนในชุมชน
 5. สีเขียว คือ ความอุดมสมบูรณ์ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชุมชน

และในการอบรมครั้งนี้ก็ได้มีการมอบลายผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าไหมตำบลพระครู ของแต่ละกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มทอผ้าไหมแต่ละกลุ่มได้นำกลับไปทอเพื่อเป็นผ้าตัวอย่างต่อไป เมื่อผ้าตัวอย่างได้ทอเสร็จเราก็จะได้รู้ว่าเมื่อเป็นผ้าแล้วจะมีความสวยงามเพียงใด

อื่นๆ

เมนู