ข้าพเจ้านายสมพร  สมนึก  ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  กลุ่มประชาชน  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ในวันที่  19  มิถุนายน  2564  ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่  ลายอัตลักษณ์  ของชุมชนตำบลพระครู  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  (ครั้งที่ 3 )  ณ  บ้านหนองมะค่าแต้  หมู่ที่ 9  สืบเนื่องจากการอบรมครั้งที่ 2  ที่แต่ละหมู่บ้านได้ลายอัตลักษณ์ ของที่ละหมู่บ้าน  บ้านหนองมะค่าแต้   ลายช่อดอกแต้   บ้านหนองขวางน้อย  ลายนาคล้อมตะวัน  และบ้านชุมทองพัฒนา  ลายชุมทองระย้า  ซึ่งได้ลวดลายของแต่ละหมู่บ้านแล้ว  ขั้นตอนต่อไปคือการมัดหมี่  ให้ได้ลวดลายตามที่ออกแบบแต่ละหมู่บ้านแล้วนั้น  และได้รับเกียรติจาก  นายกฤษกร  แก้วโบราณ  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ  จังหวัดขอนแก่น  มาเป็นวิทยากร

   

ขั้นตอนการมัดหมี่  เป็นการทำลวดลายของผืนผ้า  โดยใช้วัสดุเชือกฟางมัดกลุ่มเส้นไหม  ตามลวดลายที่ได้ออกแบบมา  มัดกลุ่มไหมแต่ละลูกด้วยเชือกฟาง  จนครบหลักหมี่  ทำเป็นเชิงผ้า  การเริ่มต้นลายมัดหมี่  อาจมัดจากด้านบนไล่เรียงลงข้างล่าง  หรือมัดข้างล่างก่อนจึงไล่เรียงขึ้นข้างบน  บางคนอาจเริ่มมัดจากตรงกลางก่อน  จึงขยายออกไปเต็มหลักหมี่  วิธีมัด   เริ่มมัดปลายเชือกด้านหนึ่งกับลูกหมี่ก่อน  จึงพันอีกปลายหนึ่งซ้อนทับกันให้แน่นเพื่อไม่ให้สีย้อมซึมเข้าข้อหมี่  เมื่อพันทับกันไปจนได้ความยาวตามลายหมี่แล้ว  มัดปลายเชือกกับลูกหมี่ให้แน่นเช่นกัน  โดยเหลือปลายเชือกไว้  เมื่อเวลาแก้ปอมัดได้ง่าย  นายกฤษกร  แก้วโบราณ  ได้สอนเทคนิคการมัดหมี่  โดยการใช้ปากกาเมจิกมาตีตารางบนหมี่เพื่อความรวดเร็วในการมัดหมี่

และในวันที่ 7  กรกฎาคม  2564  ข้าพเจ้าและกลุ่มปฏิบัติงาน  ได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  จำนวน  3  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านม่วงเหนือ  หมู่ที่ 5  บ้านม่วงใต้  หมู่ที่ 8  และบ้านชุมทองพัฒนา  หมู่ที่ 13  ได้สำรวจข้อมมูลทั้งหมด  4 ด้าน  ดั้งนี้

  1. ที่พักอาศัย
  2. ตลาด
  3. ศาสนสถาน
  4. โรงเรียน

ได้สอบถามจากผู้นำหมู่บ้าน  และอาสาสมัครสารธารณสุขประจำหมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19  อย่างไร  และชาวบ้านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้กักตัวที่ไหน  มีสถานที่กักตัวหรือไม่  โรงเรียนในหมู่บ้านมีมาตรการอย่างไร

อื่นๆ

เมนู