1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

HS09 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้า นายไกรวิชญ์  แสนปัญญา กลุ่มประชาชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 20 ตุลาคม 2564  ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการทอผ้าไหมของทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองมะค้าแต้  หมู่ 7  บ้านชุมทองพัฒนา  หมู่ 13  และบ้านหนองขวาง หมู่ 9 ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยลงพื้นที่ไปแต่ละหมู่บ้านเพื่อสอบถาม และดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการทอผ้าไหม สำหรับความคืบหน้าของแต่ละหมู่บ้านมีดังนี้ บ้านหนองมะค่าแต้ ได้ทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ (ช่อดอกแต้) ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทั้งหมด 5 ผืน  บ้านชุมทองพัฒนาได้ทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ (ชุมทองระย้า) ใกล้เสร็จเครือแล้ว และบ้านหนองขวางน้อย กำลังเริ่มการทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์(นาคล้อมตะวัน)

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมมัดหมี่ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ วัดบ้านหนองมะค่าแต้ ต.พระครู โดยในช่วงเช้า นาย ปัณณทัต สระอุบล (โค้ชเอส) ทำหน้าที่เป็นวิทยากรมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวการตลาดคือ 4P หรือ Marketing Mix หรือรู้จักกันในภาษาไทยว่า “ส่วนผสมทางการตลาด” เป็นทฤษฎีที่ทางการตลาดที่ได้รับความนิยมและเป็นพื้นฐานที่สุด โดยแบ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็น 4 ส่วน ได้แก่

Product (ผลิตภัณฑ์) สินค้าบริการที่ธุรกิจสร้างขึ้นเพื่อตอบความต้องการหรือที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้าหรือผู้บริโภค ต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและชัดเจน ดูว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเขาต้องการอะไรบ้างให้ใส่ใจในรายละเอียดนั้น สินค้าหรือการบริการที่มีแตกต่างอย่างไรทำให้ลูกค้าเกิดความสะดุดตาสะดุดใจในรูปลักษณ์ รวมถึงการใช้งาน ความทนทาน และความปลอดภัย ตลอดจนการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจและเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของเรา และมีการบอก

Price (ราคา) ราคาหรือสิ่งที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อแลกกับการได้สินค้าและบริการ อาจจะไม่ใช่เพียงแค่เงินเท่านั้นอาจรวมถึงเวลาหรือการกระทำบางอย่าง ดังนั้นการตั้งราคาจึงต้องให้เหมาะสม  คำนวณเรื่องราคาต้นทุนกับกำไรว่า มีความคุ้มค่า มีกำไร

Place (ช่องทางจัดจำหน่าย)ช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์) เราต้องหาข้อมูลและวิเคราะห์ดูว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะซื้อสินค้าและบริการของเรา มีแนวโน้มว่าจะไปสถานที่ไหน หรือมีแนวโน้มที่จะใช้ช่องทางออนไลน์ช่องทางไหน เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าควรจะจำหน่ายสินค้าช่องทางใดและที่ไหน เพื่อให้ตอบโจทย์และสามารถที่จะนำเสนอสินค้าได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้

Promotion (การส่งเสริมการขาย)ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะทำให้ยอดขายของสินค้าเพิ่มขึ้นได้ รูปแบบธุรกิจแต่ละธุรกิจอาจจะแตกต่างกัน ทำให้มีลักษณะของการโปรโมทสินค้าที่แตกต่างกันด้วย แต่โดยทั่วไปแล้วสินค้าและบริการล้วนแล้วมักจะออก Promotion ต่างๆ มาเป็นครั้งคราว เพื่อกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย หลักการสร้าง Promotion ที่ดี คือ การทำให้ลูกค้ามองเห็นถึงความคุ้มค่าจะเกิดการซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ โดยที่ไม่ได้ลดถอนคุณภาพหรือคุณค่าในตัวแบรนด์หรือสินค้า/บริการของเราลงไป บางครั้งการลดแหลกแจกแถมที่มากเกินไปจะทำให้ลูกค้ารู้สึกคลางแคลงสงสัยในตัวสินค้าและบริการ มากกว่าที่จะสนใจอยากจะซื้อ

โดยเน้นไปที่การตลาดออนไลน์เป็นหลัก เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็น Facebook ,Line, Shopee หรือเว็บไซต์ต่างๆ

ในช่วงบ่าย  นายกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น ได้มาพูดถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการทอผ้าไหม ปัญหาเกี่ยวกับสีจางบนผ้าไหมของบ้านหนองมะค้าแต้ และได้มอบไหม สีย้อมต่างๆ ให้แก่3 หมู่บ้าน เพิ่มเติม นายกฤษกร แก้วโบราณ ยังได้เสนอไอเดียการแปลรูปผ้าไหมให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และให้ผ้าไหมน่าดึงดูดและน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น แปลรูปสินค้าให้เป็น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ หรือชุดแต่งกาย

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล CBD โดยเป้าหมายการบันทึกอยู่ที่ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้มีข้อมูลที่ต้องเก็บทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่

1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

2.แหล่งท่องเที่ยว

3. ที่พักโรงแรม

4. ร้านอาหารในท้องถิ่น

5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

6. เกษตรกรในท้องถิ่น

7. พืชในท้องถิ่น

8. สัตว์ในท้องถิ่น

9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล CBD  ทำหน้าที่รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านม่วงเหนือ  บ้านม่วงใต้ และบ้านชุมทองในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี โดยได้รับข้อมูลและการต้อนรับที่ดีจากชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน แต่ด้วยสถานการณ์ covid จึงต้องมีความระมัดระวังในการเข้าสอบถามข้อมูลจึงต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย

อื่นๆ

เมนู