นายไกรวิชญ์  แสนปัญญา  กลุ่มประชาชนตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา ชั้น 2 อาคาร 25 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เกี่ยวกับการการพัฒนาผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของตำบลพระครูเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เป็นการอบรมต่อมาจากเดือนพฤษภาคม ในครั้งนี้จะเป็นการพูดถึงการออกแบบลายผ้า การแจกอุปกรณ์ในการทำผ้าไหม การให้ความรู้ในแต่ละลายของแต่ละหมู่บ้าน  ซึ่งได้มีกลุ่มผ้าไหมของตำบลพระครูได้เข้ามาฟังอบรมในครั้งนี้ มีด้วยกัน3หมู่บ้าน ได้แก่

1.ลายผ้าไหมของหมู่บ้านหนองขวางน้อย (ชื่อผ้าไหม “นาคล้อมตะวัน” )

แรงบันดาลใจ มี4 ส่วน

จากพลังความปรองดองกลมเกลียวของชาวบ้าน

รูปลักษณ์ของความงาม แสงสว่างของพระอาทิตย์

รูปลักษณ์ของภูมิศาสตร์ของพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ โดยมีพื้นที่ทำมาหากิน มีหนองน้ำ หรือสระน้ำเป็นแหล่งทำมาหากินประกอบอาชีพและอยู่อาศัย

รูปลักษณ์การใช้สี อารมณ์ของสีละความหมายของสีที่ใช้สื่อความหมายและตีความ

สีที่กำหนดใช้ของหมู่บ้านหนองขวางน้อย ได้แก่

สีเหลือง : สีของพระอาทิตย์

สีแดง : ความเป็นพี่น้องที่รักใคร่ของคนในชุมชน

สีมะขาม : ความขยันความมุมานะ

สีเขียว : ความอุดมสมบูรณ์ ที่ทำมาหากิน

สีกรมท่า : ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

ลวดลายหลักบนตัวซิ่นหรือผืนผ้า มีลักษณะดังนี้

โครงสร้างเรขาคณิต : พื้นที่หนองน้ำและรูปวงกลมสื่อถึงดวงอาทิตย์ที่เป็นที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน

ลายนาเกี้ยวเกี้ยว : เป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ศาสนางานบุญประเพณีวัฒนาธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ (ฮีต 12 คลอง 14) อีสาน

ลวดลายประกอบตีนซิ่น ส่วนที่หนึ่ง เมื่อประสงค์จะทำเป็นผ้าซิ่น มีลักษณะดังนี้

ลายโคม , ดอกไม้ : สื่อถึงจุดเด่นในการประกอบอาชีพ เลี้ยงไหม ทอผ้าที่สืบทอด มาจากดั้งเดิมสู่ลูกหลาน

2.ลายผ้าไหมของหมู่บ้านชุมทองพัฒนา (ชื่อผ้าไหม”ชุมทองระย้า”)

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมบุญสร้างสรรค์ “ปลูกป่า-เสวนาชุมชน” โดยภาคเช้าเป็นการฟังเสวนาชุมชน และ ในภาคบ่าย ได้เข้าร่วมปลูกป่า ซึ้งต้นไม้ที่ปลูกนั้น ได้แก่ ต้นกล้วย ต้นยางนา

วันที่28ได้ลงพื้นที่ ณ วัดบ้านหนองมะค่าแต้ หมู่9 บ้านหนองมะค่าแต้ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มประชาชนและอาจารย์ประจำกลุ่มตำบลพระครู  ได้ลงพื้นที่ในการทำความสะอาดวัดบ้านหนองมะค่าแต้ และได้มีการแพ็คแมสและแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อทำการแจกให้แก่ประชากรหมู่บ้านต่างๆในตำบลพระครูเพื่อรณรงค์การแพร่ระบาดของ covid 19

 

อื่นๆ

เมนู