ข้าพเจ้า นายรัชชานนท์ เทพวงศ์ษา กลุ่มงานนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ 

ในหัวข้อ : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HSO 1

เมื่อวันพุธที่ 10 และ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่พร้อมทีมงานประจำ ดำบลหนองยายพิมพ์และคณาจารย์ประจำหลักสูตร  เพื่อประชุมแบ่งงานกันตามกลุ่มของตนเองและเก็บข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของประชากรในตำบลหนองยายพิมพ์จึงได้พบว่าคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และมีบางส่วนที่เลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วย และจะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลนี้มาเพื่อศึกษาและพัฒนาเศรษฐกิจและวิถีของชาวบ้านให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ตามหลักสูตร

อื่นๆ

เมนู