ดิฉันนางสาวอภิญญา  บุญภูงา กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS01 การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ดิฉันได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้รับคำชี้แจ้งรายละเอียดในการลงพื้นที่ จากอาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ให้กลุ่มนักศึกษา กลุ่มประชาชนและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ลงพื้นที่เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ ศาลาหมู่ 1ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรให้ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มนักศึกษา กลุ่มประชาชนและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง เข้าร่วมประชุม เวลา 16.00 น. โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาคู่มือแบบสอบถาม SROI ในขั้นตอนการดำเนินงานแบ่งหน้าที่การทำงานและลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายในแต่ละกลุ่มงาน ได้จัดทำแบบสอบถาม โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้รับมอบหมายให้จัดทำแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายลูกจ้างโครงการและกลุ่มเป้าหมายคือ หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในของโครงการ เช่น
โรงพยาบาล/พัฒนาชุมชน/รพ.สต. การเก็บข้อมูลแบบสอบถามการลงพื้นที่ 1 คน/หน่วยงาน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายทำวิดีโอระยะเวลาไม่เกิน 1 นาที ภาพถ่ายในการเก็บข้อมูลและจัดเก็บไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอลงในระบบ เพื่อความสะดวกของแอดมินในการจัดทำวิดีโอประจำเดือน

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล Digital Literacy ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
1. ด้านดิจิทัล Digital Literacy มีจำนวน 2 วิชา ได้แก่ วิชารู้เท่าทันสื่อ Media Literacy จำนวน 10 ชั่วโมง วิชาการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ IT Literacy จำนวน 10 ชั่วโมง
2. ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy มีจำนวน 2 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 10 ชั่วโมง วิชาง่าย
3. สบายกับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ชั่วโมง

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดิฉันและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมผู้ให้ข้อมูลการเก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยายพิมพ์

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ด้าน ได้แก่
ด้านการเงิน 1. ด้านการเงิน มีจำนวน 4 วิชา ได้แก่ วิชาการลงทุนในหุ้น จำนวน 594 นาที วิชาหลักการลงทุน
จำนวน 601 นาที วิชา Company Analysis in Practice จำนวน 667 นาที วิชา Advanced Sector Analysis เจาะลึกหุ้นดีใน กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 632 นาที

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มนักศึกษา กลุ่มประชาชนและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรม เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ ศาลาหมู่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมครั้งนี้ โดย ดร. สินีนาฏ รามฤทธิ์ เป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การอบรมกิจกรรม มีหัวข้อดังนี้คือ หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์
การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์ ข้อมูลประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีดังนี้

  1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
  2. กำหนดชื่อตราสินค้า (Brand)
  3. วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์
  4. รูปทรง บรรจุ
  5. สีสันและกราฟฟิค

การพัฒนารูปแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชื่อแบรนด์ (Brand) และโลโก้ (Logo Brand) ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดปุ๋ยมูลไส้เดือน จากผู้นำชุมชนและชาวบ้านภายในชุมชน เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของ หมู่บ้านหนองยายพิมพ์โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ให้ตัวแทนวาดภาพออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ ตามที่ทุกคนได้เสนอพร้อม ชื่อแบรนด์ ได้แก่ คนสู้งาน พิมมี่การเกษตร ปุ๋ยยายพิมพ์ ปุ๋ยพิมพ์ดิน ปุ๋ยดีแม่พิมพ์ และปุ๋ยงามเจิ่น เป็นต้น และได้มีการโหวตชื่อแบรนด์ จากผู้เข้าร่วมที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ปุ๋ยยายพิมพ์ ซึ่งมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ตรงตามชื่อ บ้านหนองยายพิมพ์ ในส่วนของโลโก้ คือ รูปปั้นยายพิมพ์ ซึ่งเป็นอีกสัญลักษณ์สำคัญในชุมชนและช่วงเวลา 12.00 ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน เวลา 13.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรให้ผู้ปฏิบัติงานส่งงานที่ได้รับมอบหมาย แนะนำการปฏิบัติงานให้ผู้เข้าร่วมงานรายใหม่ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มประชาชน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ได้เข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
1 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม Social Literacy 1. ด้านสังคม มีจำนวน 3 วิชา ได้แก่ วิชาจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน จำนวน 8 ชั่วโมง วิชาการสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ จำนวน 6 ชั่วโมง วิชาการสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบ
มืออาชีพ จำนวน  6 ชั่วโมง

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดิฉันและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้ลงพื้นที่ เสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้
1. พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง เจ้าคณะตำบลหนองกง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ดำเนินการเสวนา
4. นายสมชิต ไชยชาติ พัฒนากรชุมชนชำนาญการ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
5. อาจารย์ดนัย สุริยะวงค์ศรี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
6. นางดนุลดา ธรรมนิยม สารวัตรกำนัน ตำบลหนองโสน
7. นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

การเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal ครั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงองค์ความรู้และแนวคิดทฤษฎีใหม่ ในแต่ละรูปแบบขั้นตอนคือ ทางเลือกทางรอดต้องลงมือทำและทำในสิ่งที่รักแลกด้วยกำลังกาย
ใช้เวลาในการขัดเกลาตนเองการปลูกป่าไม้ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยใช้อัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 เป็นเกณฑ์ปรับใช้ ตัวอย่างเช่นพื้นที่ส่วนแรก 30 เปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับขุดสระน้ำ เพื่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำที่กินหรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ พื้นที่ส่วนที่สอง 30 เปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับทำนา พื้นที่ส่วนที่สาม 30 เปอร์เซ็นต์ใช้ปลูกไม้ผล ไม้ต้น หรือไม้ที่ใช้สอยในครัวเรือน ใช้สร้างบ้านเรือน ทำอุปกรณ์การเกษตร หรือใช้เป็นฟืน พื้นที่ที่เหลืออีก 10 เปอร์เซ็นต์เป็นที่อยู่อาศัย ทางเดินคันดิน กองฟาง ลานตาก  โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ หรือปลูกผักสวนครัว สมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้นการปลูกต้นไม้ส่วนแรกคือไม้สูง ไม้ใช้สอย ส่วนที่สองคือไม้กลาง ไม้ผล ไม้ที่ใช้รับประทาน ส่วนที่สามคือไม้เตี้ย พืชผัก ส่วนที่สี่คือไม้เลื้อย ส่วนที่ห้าคือ มัน เผือก ถั่ว ในหน้าแล้งรากของไม้จะดึงน้ำลงไปในสระน้ำเพื่อที่จะใช้ในการเกษตร ซึ่งรูปแบบของสระคือรูปทรงอิสระ บริเวณพักน้ำสามารถใช้ปลูกพืชผักเพื่อไว้บริโภคและจำหน่าย ทำให้มีรายได้เข้าครัวเรือนและชุมชน ดังนั้นทางรอดคือมีพืชผล ไม้ดอกไม้ผัก มีบ่อปลา พอมีพอกิน พอมีคือการที่มีพอได้เลี้ยงชีวิตตนเอง ที่ปลูกพืชให้พอสำหรับในครัวเรือน พอใช้ไม้ที่ได้ปลูกสามารถใช้สอยในการทำฟืนประกอบการทำอาหารเป็นการประหยัดไปในตัวเพราะฉะนั้นเกษตรทฤษฎีใหม่จึงเหมาะสมในทุกยุค ทุกรุ่น ทุกสมัย ในยุคข้าวยากหมากแพง ทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชน ได้มีผลผลิต การสร้าง และมีพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจำวันแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปการทำงานเดือนตุลาคม ดิฉันได้ลงพื้นที่แบบสอบถาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยายพิมพ์ มีการดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด ได้ความรู้จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จะต้องมีทั้งเอกลักษณ์ลักษณะจุดเด่น
และได้ประโยชน์จากเกษตรทฤษฎี โคกหนองนาโมเดล เกิดการพึ่งพาของตนเอง การแก้ไขปัญหาต่างๆในการทำงาน การวางแผนเพื่อที่จะให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นไป

   

   

   

   

   

อื่นๆ

เมนู