1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง
  4. หลักสูตร: HS02 เกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 01แบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: HS02 เกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 01แบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวอาภาศิริ  มาลา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS02 เกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดประชุมกับผู้ปฏิบัติงานทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักศึกษา ประเภทประชาชน และประเภทบัณฑิต ณ อบต.หนองโสน โดยมีนายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง (นายกอบต.หนองโสน) กล่าวยินดีต้อนรับคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานด้วยความยินดียิ่ง หลังจากที่ประชุมปรึกษาหารือกันเรียบร้อย ได้มีการแบ่งพื้นที่ที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละประเภทต้องรับผิดชอบ ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานอีกท่านได้รับผิดชอบ หมู่บ้านจันดุม หมู่ที่2 ของต.หนองโสน ก่อนที่จะทำการลงพื้นที่เข้าไปเก็บข้อมูล ข้าพเจ้าและทีมงานอีก 1 ท่านได้เข้าไปติดต่อ พูดคุยกับนางสวภาว์ ไชยสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลหมู่บ้านจันดุม

                 

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เริ่มทำการลงพื้นที่ โดยทางผู้ใหญ่บ้านได้มีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่พาข้าพเจ้าและทีมงานลงสำรวจ เพื่อเก็บข้อมูลและพูดคุยกับชาวบ้าน ตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา ดังนี้ 1.แบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล และ แบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรค COVID 19 นอกจากนี้ยังได้สอบถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมต่างๆในชุมชน ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงความต้องการในการพัฒนาชุมชน โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป รวมระยะเวลาในการลงพื้นที่เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2564

                                    

ทั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านจันดุมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามตามแบบฟอร์มที่ทางเจ้าหน้าที่ส่วนกลางส่งมาให้จนครบถ้วนสำเร็จ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน และชาวบ้านจันดุมทุกท่านสำหรับความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับข้าพเจ้าและทีมงานมา ณ โอกาสนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู