1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01 ตำบลหนองกง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โครงการU2T และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

HS01 ตำบลหนองกง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โครงการU2T และการอบรมเชิงปฏิบัติการ


ข้าพเจ้านางสาวน้ำทิพย์ แก้วยศ บัณฑิตจบใหม่
ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

        ข้าพเจ้านางสาวน้ำทิพย์ แก้วยศและทีมผู้ปฏิบัติโครงการ U2T ตำบลหนองกงได้เข้าร่วมประชุมการวางแผนในการทำงานทางออนไลน์ ผ่านทางระบบ Google Meet เรื่องของการแบ่งงานการลงพื้นที่ทำแบบสอบถาม U2T-SROI  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชน และเข้าร่วมโครงการ ” เสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล : ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal

        วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 นาฬิกา ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมการวางแผนในการทำงานทางออนไลน์ ผ่านทางระบบ Google Meet ในเรื่องของการแบ่งงานการลงพื้นที่ทำแบบสอบถาม U2T-SROI  ซึ่งกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้เก็บข้อมูลในหัวข้อกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้  ครอบครัวลูกจ้าง ชุมชนภายใน ชุมชนภายนอก ผู้แทนตำบล หน่วยงานภาครัฐ อปท. และเอกชนในพื้นที่

        วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา  ทีมงานบัณฑิตจบใหม่ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ได้นัดหมายเพื่อพูดคุยและแจกแจงงานเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T  ณ ศาลาประชาคมหมู่ 2 บ้านโคกพัฒนา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้านางสาวน้ำทิพย์ แก้วยศ ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลในหัวข้อกลุ่มเป้าหมาย เอกชนในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ บริษัท ห้างร้านหรือกิจการในพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หจก/บริษัทภายในตำบล ข้าพเจ้าเก็บข้อมูลจากนายพิสิฐ ทรงสังข์ เจ้าของร้านมีเกษตรรุ่งเรือง ร้านค้าภายในตำบล ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

 

        วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 นาฬิกา สมาชิกผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกงได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 25 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยหัวข้อในการอบรมในภาคเช้าได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ โดยได้พูดถึงการสร้างแบรนด์ การสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นที่น่าจดจำ และหัวข้อในการอบรมในภาคบ่ายได้แก่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้ในการอบรมในภาคบ่ายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชน  ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกงได้มีการแบ่งกลุ่ม ในการสร้าง Facebook page เป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มสร้าง Facebook page 1 page เพื่อใช้ในการโปรโมทสินค้าและขายสินค้า และได้ตั้งชื่อ Facebook page ว่า ศูนย์จำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง

        วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกงกลุ่มประชาชนและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมโครงการ ” เสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล : ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal ” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนารอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในกิจกรรมนี้มีผู้มาให้ความรู้และแนวคิดในการทำโคกหนองนาโมเดลรวมถึงมาแชร์ประสบการณ์การทำโคกหนองนาโมเดลอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากการฟังเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล : ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal ซึ่งความรู้ที่ได้รับข้าพเจ้าสามารถนำไปต่อยอดและปรับใช้ในอาชีพของข้าพเจ้าต่อไปได้

 

        สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนนี้ จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการU2T แม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด-19 โดยมีการเว้นระยะห่างร่วมถึงการส่วมแมส และผู้ตอบแบบสอบถามก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และจากการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงโครงการ ” เสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล : ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal ” ข้าพเจ้าได้รับความรู้ใหม่มากมาย อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้

คำสำคัญ : Google Meet, การอบรมเชิงปฏิบัติการ, กลุ่มสัมมาชีพ, ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด, เก็บข้อมูล, Facebook page, ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal

อื่นๆ

เมนู