ข้าพเจ้า นางสาวภัทรนันท์ ทองพา ผู้ปฏิบัติงานในตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

        ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ร่วมกับทีมงาน เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 4 และบ้านหนองหัวช้างพัฒนา หมู่ 13 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลในชุมชน เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) ผลกระทบจากโควิด-19 (02) จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกพืชไร่ พืชผักและเลี้ยงสัตว์ เช่น พริก ผักชี ยางพารา เลี้ยงวัว เป็นต้น มีการจัดจำหน่ายพืชผักทั้งในชุมชน ในจังหวัด ต่างจังหวัดและส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ ในส่วนของผลกระทบจากโควิด ทุกครัวเรือนได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีรายได้ลดลง พืชผักขายไม่ค่อยได้ แต่ทุกคนก็ปรับตัวและยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ว่างงาน ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากเงินเดือนผู้สูงอายุ สิ่งที่คนในชุมชนอยากให้พัฒนาคือ พัฒนาด้านอาชีพการส่งเสริมให้ผู้ที่ว่างงาน ผู้สูงอายุมีงานทำมีรายได้ พัฒนาด้านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ทุกคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้เป็นไปตามแบบแผนพัฒนาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

       จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและทุกคนในชุมชนให้การต้อนรับอย่างดี ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ที่สำคัญได้ทราบถึงปัญหาในชุมชน สิ่งที่คนในชุมชนต้องการอยากให้พัฒนา อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาค่อยๆพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานจะนำข้อมูลส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู