1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01 ลงพื้นที่ศาลาหมู่ 1 บ้านหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ อบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและเข้าร่วมฟังเสวนาในหัวข้อเรื่อง “Quadruple Helix จตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

HS01 ลงพื้นที่ศาลาหมู่ 1 บ้านหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ อบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและเข้าร่วมฟังเสวนาในหัวข้อเรื่อง “Quadruple Helix จตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

ข้าพเจ้านางสาวร่มฉัตร ศรชัย บัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: HS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

         ข้าพเจ้านางสาวร่มฉัตร ศรชัย กลุ่มบัณฑิตจบใหม่  พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน U2T ได้เข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ zoom ในหัวข้อเรื่อง “Quadruple Helix จตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” และการลงพื้นที่ศาลาหมู่ 1 บ้านหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออบรมเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ดังต่อไปนี้

      เมื่อวันที่ 28 พฤจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ข้าพเจ้าผู้ปฎิบัติงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ zoom ในหัวข้อเรื่อง “Quadruple Helixตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”  คือการขับเคลื่อนชุมชนดูแลชุมชนและพัฒนาชุมชนร่วมกัน 4 ภาคคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคมหาวิทยาลัยและภาคชุมชน

นำโดย ท่าน รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานเปิดโครงการเสวนา

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา 

        -นายคำเดื่อง ภาษี ประธานกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์

        -รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

        -นายณัชอิสร์ ศรีพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์

        -นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอีสาน

        -รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดำเนินการเสวนา อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจชุมชนสัมพันธ์และภูมิทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                 

                 

                  

     เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ต.ค. 64 เวลา 9.30 – 12.00 น. ข้าพเจ้าผู้ปฎิบัติงาน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลหนองกง ได้รับมอบหมาย ให้ลงพื้นที่เพื่ออบรมการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด พร้อมกลุ่มปฏิบัติงานตำบลหนองกงและตำบลหนองยายพิมพ์ กลุ่มที่เข้าร่วมอบรม ดังนี้ กลุ่มนักศึกษาทุกคน กลุ่มบัณฑิตเฉพาะที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ กลุ่มประชาชนเฉพาะที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ลงพื้นที่ ณ ศาลาหมู่ 1 บ้านหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ อบรมขั้นตอนการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด นำโดยวิทยากรผู้บรรยาย ผู้ช่วยนายประทวน ดำเสนา ได้ให้ความรู้กระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและที่มาของการก่อตั้งกลุ่ม และมีตัวแทนจากชุมชนเป็นผู้สาธิตขั้นตอนการผลิตเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

                   

 

        โดยปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดจะมี แบบผสมเคมี และ ไม่ผสมเคมี ดังนี้

        สูตรปุ๋ยชีวภาพที่ผสมเคมี ทางชุมชนมีสูตรปุ๋ยหลักอยู่ 2 สูตรคือ สูตรปุ๋ย วว. 6-3-3 เร่งต้นและสูตรปุ๋ยข้าว 3-6-6 (เร่งดอกผล) ในการนำไปใช้มีอัตราการใช้ที่ 25 กก./ไร่ หรือสามารถปรับลดได้ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณนั้น

        สูตรปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดแบบไม่ผสมเคมี มีส่วนผสม คือ มูลสัตว์บดละเอียดผสมกับนำ้หมักชีวภาพ

        ขั้นตอนการผลิตทั้งสูตรผสมเคมีและสูตรไม่ผสมเคมีจะเหมือนกัน ขั้นแรกนำมูลสัตว์มาบดให้ละเอียด ด้วยเครื่องตีป่น

           

        นำมูลสัตว์ที่บดละเอียดไปผสมกับแม่ปุ๋ยให้เข้ากัน แล้วพรมน้ำหมักชีวภาพให้กับตัวปุ๋ยจับกันเป็นก้อนเตรียมพร้อมที่จะอัดเม็ด

             

               

               

        เมื่อพรมน้ำหมักชีวภาพจนปุ๋ยจับกันเป็นก้อนพร้อมที่จะเข้าเครื่องอัดเม็ดแล้วนำไปอัดเม็ด เมื่ออัดเม็ดปุ๋ยแล้วนำได้ตากแดดเพื่อไล่ความชื่นออกจากตัวปุ๋ย เมื่อปู๋ยแห้งแล้วนำบรรจุลงถุงปุ๋ยเป็นอันเสร็จขั้นตอนการผลิต

       

         

        การปฏิบัติงานในเดือน พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างเช่น การเข้าฟังการเสวนาในหัวข้อ “Quadruple Helix จตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” คือการขับเคลื่อนชุมชนดูแลชุมชนและพัฒนาชุมชนร่วมกัน 4 ภาคคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคมหาวิทยาลัยและภาคชุมชน ข้าพเจ้าได้ความรู้จากการเสวนาในครั้งนี้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก และเข้าร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดเป็นกิจกรรมที่ดีและทำให้ข้าพเจ้าได้ลงมือทำและเห็นข้อดีและข้อเสียในการผลิตปุ๋ยครั้งนี้ จะนำความรู้ที่ได้มาปรับและพัฒนาการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยให้ดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ : Quadruple Helix, จตุรภาคีสี่ประสาน, สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด, ปรับและพัฒนา 

 

 

อื่นๆ

เมนู