1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01 การประชุมวางแผนการปฏิบัติงานผ่านทางออนไลน์ โดยใช้ระบบ Google Meet และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการสร้างอาชีพในชุมชน พร้อมทั้งการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ทำแบบสอบถาม U2T-SROI

HS01 การประชุมวางแผนการปฏิบัติงานผ่านทางออนไลน์ โดยใช้ระบบ Google Meet และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการสร้างอาชีพในชุมชน พร้อมทั้งการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ทำแบบสอบถาม U2T-SROI

ข้าพเจ้านางสาวร่มฉัตร ศรชัย บัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: HS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

        ข้าพเจ้านางสาวร่มฉัตร ศรชัย เป็นสมาชิกรายใหม่ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมประชุมการวางแผนการทำงานทางออนไลน์ โดยผ่านทางระบบ Google Meet เรื่องการแบ่งงานการลงพื้นที่ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ  และการเข้าร่วมงานเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลทางเลือกและทางรอดในยุค NEW NORMAL

        วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 16.00 นาฬิกา ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้เข้าร่วมประชุมการวางแผนการทำงานทางออนไลน์ ผ่านทางระบบ Google Meet เรื่องการแบ่งงานการลงพื้นที่ทำแบบสอบถาม U2T-SROI มีทั้งหมด 11 หัวข้อ มีดังต่อไปนี้ 1. ตำบลเป้าหมาย 2. ลูกจ้างโครงการ 3. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ 4. ชุมชนภายใน 5. ชุมชนภายนอก 6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7. เจ้าหน้าที่โครงการ USI 8. ผู้แทนตำบล 9. หน่วยงานภาครัฐ 10. หน่วยงาน อปท 11. เอกชนในพื้นที่ ซึ่งกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ทำแบบสอบถาม U2T-SROI ในหัวข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่ 2. ลูกจ้างโครงการ 3. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ 4. ชุมชนภายใน 5. ชุมชนภายนอก 8. ผู้แทนตำบล 9. หน่วยงานภาครัฐ 10. หน่วยงาน อปท 11. เอกชนในพื้นที่

        วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 9:30 นาที ณ ศาลาประชาคมหมู่ 2 บ้านโคกพัฒนา ข้าพเจ้าและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกง นัดหมายเพื่อแบ่งหัวข้อการทำงาน ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อลงพื้นที่ทำแบบสอบถาม U2T-SROI

        วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 13.00 นาฬิกา ข้าพเจ้านางสาวร่มฉัตร ศรชัย กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกงลงพื้นที่ทำแบบสอบถาม U2T-SROI หัวข้อที่  11. เอกชนในพื้นที่  ลงพื้นที่ ณ หจก.ทิชาการช่าง ปกป้องเสาปูน เป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างในชุมชนบ้านโคกพลวง หมู่ 6 ตำบลหนองกง ข้อสรุปได้ว่า เนื่องจากทางร้านยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T จึงยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ ความสำเร็จ และตามเป้าหมายภาระกิจใด ๆ ในโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T และยังได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จากโรคโควิด-19 ทำให้ยอดขายลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ หจก.ทิชาการช่าง ปกป้องเสาปูน คาดหวังว่าหากได้เข้าร่วมโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T จะทำให้ทางร้านได้รับความสนใจจากชุมชนที่ดีขึ้น เข้าถึงชุมชนมากขึ้น และเพิ่มยอดขายได้ดีขึ้น

        วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีหัวข้อในการอบรมดังนี้ 1. การจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ 2. นักเล่าเรื่องและสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ประจำตำบล 3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชน  เวลาประมาณ 09.30-10.00 นาฬิกา อาจารย์ธนกร เพชรสินจร กล่าวรายงานต่อรองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม ประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม กล่าวเปิดงานตามลำดับ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการมีดังนี้ 1. การจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ การผลิตปุ๋ยอินทรี ตำบลหนองกง โดย ดร.เมษยา บุญสีลา เป็นวิทยากรในการบรรยายและให้ความรู้ในครั้งนี้ 2. นักเล่าเรื่องและสื่อความหมา โดย อาจารย์วงจันทร์ พูลเพิ่ม เป็นวิทยากรในการบรรยายและให้ความรู้ในครั้งนี้ 3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย ผศ.สนิท พาราษฎร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายและให้ความรู้ในครั้งนี้ และได้ทำการจับสลากแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อช่วยกันสร้าง เพจ Facebook วัตถุประสงค์เพื่อนำสินค้าออกสู่ตลาดออนไลน์ พัฒนาการขายให้มีรูปแบบที่หลากหลายออกไปจากเดิม และยังเพิ่มความน่าสนใจโดยการโปรโมทผ่านทาง เพจ Facebook ชื่อว่า ” จำหน่ายปุ้ยอินทรีย์หนองกงสูตรเข้มข้น แท้100% “

        

       วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ข้าพเจ้าได้เข้างานเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลทางเลือกและทางรอดในยุค NEW NORMAL ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการเสวนา การพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในพื้นที่การทำการเกษตรของตนเอง การบริหารจัดการน้ำ  การเพิ่มพื้นที่ป่า เน้นการพึ่งพาตนเองได้ ทั้งทางด้านน้ำ และอาหาร  สามารถนำผลผลิตไปต่อยอด แปรรูป เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนและคุณภาพชีวิต  จากการเข้าร่วมฟังการเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลทางเลือกและทางรอดในยุค NEW NORMAL ข้าพเจ้าจะนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตของข้าพเอง ต่อไป

        สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมการวางแผนการทำงานทางออนไลน์ โดยผ่านทางระบบ  Google Meet เรื่องการแบ่งงานการลงพื้นที่ทำแบบสอบถาม U2T-SROI  อบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง เพจ Facebook วัตถุประสงค์เพื่อนำสินค้าออกสู่ตลาดออนไลน์ พัฒนาการขายให้มีรูปแบบที่หลากหลายออกไปจากเดิม และยังเพิ่มความน่าสนใจโดยการโปรโมทผ่านทาง เพจ Facebook ชื่อว่า ” จำหน่ายปุ้ยอินทรีย์หนองกงสูตรเข้มข้น แท้100% ” และการเข้ารับฟังการเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลทางเลือกและทางรอดในยุค NEW NORMAL

คำสำคัญ : ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ, Google Meet, NEW NORMAL, แบบสอบถาม U2T-SROI, ครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T, เพจ Facebook, มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

อื่นๆ

เมนู