ข้าพเจ้านางสาวสไบทิพย์ อาญาเมือง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโบสถ์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานในการเก็บแบบสอบถามข้อมูล เมื่อวันที่ 12-14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564  ณ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านลิ่มทอง ม.9 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม    มาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม 01,02 และ 06 ของหมู่บ้านลิ่มทอง ม.9 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  ในการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ หลังจากที่ได้พูดคุย สอบถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านโดยซักถาม พูดคุยถึงข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางได้ให้มา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้านทองลิ่มประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น       การทำนา การปลูกมันสำปะหลัง เป็นต้น บางส่วนจะปลูกอ้อย ทำสวนยางพารา และปลูกผักสวนครัว แต่ประชากรบางส่วนว่างงานไม่มีงานทำ หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ประชากรในหมู่บ้านลิ่มทองเกิดปัญหาความยากจนเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มเด็กและกลุ่มเยาวชนติดยาเสพติด

               

ส่วนในแบบสอบถามเรื่องของโรคโวิด-19 พบว่า ประชากรในหมู่บ้านทองลิ่มให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี เช่น การล้างมือด้วยสบู่อย่างเป็นประจำหรือการใช้แอลกอฮอล์ในการล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอในการเดินทางไปไหนมาไหนและพบปะผู้คน

 

อื่นๆ

เมนู